Filtreler
Filtreler
Bulunan: 626 Adet 0.004 sn
Tam Metin [2]
Veritabanı [1]
Yayın Dili [2]
Erişime Açık

Hile denetimi ve tespitinde lojistik regresyon analizinin kullanımı : Sağlık sektöründe bir uygulama

Boztepe, Engin

Hile; yöneticiler, çalışanlar veya üçüncü taraflardan bir veya birden fazla kişinin, haksız veya yasalara aykırı bir menfaat elde etmek amacıyla yaptığı aldatma içeren kasıtlı eylemleri olarak tanımlanabilir. Yapılan araştırmalara göre hilenin ortalama maliyeti toplam gelirlerin %5’i olarak belirlenmiştir. Mali bir buzdağı gibi sonuçları olan hile, doğrudan kayıplarının yanı sıra itibar kaybı, müşteri ilişkilerinin olumsuz etkilenmesi gibi birçok yıkıcı etkiye de sahiptir. Bu denli büyük etkilere sahip olan hilenin denetimi ve tespiti çok büyük önem arz etmektedir. Çalışmamızın birinci bölüm ...Daha fazlası

Erişime Açık

Zâhiri Mezhebine göre hırsızlık haddinin teşekkülü

İnsanın haysiyet ve şerefini koymuş olduğu kurallarla koruma altına alan İslâm dini, onun; canına, malına ve ırzına yapılacak saldırıları büyük günahlardan saymış ve bunlarakarşı işlenecek suçları engellemek adına bir takım müeyyideler getirmiştir. Mala yöneliksuçlar arasında yer alan hırsızlık eylemi İslâm ceza hukukunda had suçları içerisinde yer almakta olup bu suçu işleyen faile el kesme cezası öngörülmektedir. Ancak İslâm hukukçuları bu suçun oluşumu ve cezanın uygulanması için; suçun konusu olan mal, bu malın bulunduğu mahal, suçun icrası ve eylemi gerçekleştiren kişi ile ilgili birtakı ...Daha fazlası

Erişime Açık

Şeriye sicillerine göre Manisa’da sosyal değişim ve evlilik kalıpları (1710-1750)

Tat, Mahmut

17. ve 18. yüzyıllar Osmanlı tarihçiliğinde son yıllarda yoğunlaşılan bir dönem olmasına rağmen halen tam aydınlatılamayan meseleleri içerisinde barındırmaktadır. Özellikle çalışmaların esas yoğunluğunun 16. ve özellikle 19. yüzyıllarda olduğu göz önünde bulundurulduğunda bu durum daha net bir şekilde görülecektir. Osmanlı Manisa’sında evlilik kalıpları, mihr ödemeleri ve demografik trendlere vurgu yapan bu tez, bu anlamda 18. yüzyıl Osmanlı tarihine küçük bir katkı sağlamak amacıyla kaleme alınmıştır. İmparatorluğun kriz ve dönüşüm dönemi olarak adlandırılan yüzyılların, hala içeriği tam olar ...Daha fazlası

Erişime Açık

Kadın muhasebe meslek mensuplarında stres kaynaklarının belirlenmesi üzerine İzmir ilinde bir araştırma

Kapcı, Sinem Duygu

Stres günümüz koşullarında çalışanları ve iş dünyasını etkileyen en önemli sorunlardan biri haline gelmiştir. Çalışma hayatındaki bireyler; bireysel, örgütsel ve çevresel kaynaklar sebebi ile stresle karşı karşıya kalmaktadır. Bu doğrultuda, bireyde stres yaratan faktörler; kişilik yapısından, genel çevre unsurlarından ve çalışma hayatının niteliğinden kaynaklanmaktadır. Bununla birlikte bazı meslek gruplarında diğerlerine göre daha fazla stres yaşanmaktadır. Muhasebe mesleği de, işin niteliği itibariyle stres unsurunun çok fazla olduğu meslek gruplarından biridir. Bu çalışmada, mesleğin genel ...Daha fazlası

Erişime Açık

Firmaların örgütsel esnekliği, kullandıkları rekabet stratejileri ve algılanan rekabet üstünlüğü arasındaki etkileşim: Türkiye^nin en büyük 500 sanayi işletmesinde bir uygulama

Koçyiğit, Yeşim

Bu çalışmanın amacı örgütsel esneklik, kullanılan rekabet stratejileri ve algılanan rekabet üstünlüğü etkileşimini ortaya çıkarmaktır. Bu doğrultuda, İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan Türkiye’nin en büyük 500 sanayi işletmesinden anket yöntemi ile veriler toplanmış ve analizi gerçekleştirilmiştir. Sonuçlara ulaşabilmek için yapısal eşitlik modeli analizi, korelasyon analizi, tek yönlü manova analizi ve T-testi yapılmıştır. Analizler sonucu elde edilen bulguların incelenmesiyle; örgütsel esnekliğin algılanan rekabet üstünlüğüne etkisinde, kullanılan rekabet stratejilerinin aracılık etk ...Daha fazlası

Erişime Açık

A research on the development of International and Domestic banks in Afghanistan and their role in Afghanistan Economy

Ayamı, Masood

In this thesis the development of Afghanistan’s banking system and the role of domestic banks in the economy of Afghanistan has been researched. Moreover, the effects of banks and the banking system to business sector, financial sector and to private sector in the country have been handled. Most of banking system was dead over 25 years of war due to abnormal condition in the country. After the new regime, the development of banking systems takes a new look in 10 years across the global transaction. Thus, get the positive feedback in these years. This change also played a big role in Afgh ...Daha fazlası

Erişime Açık

İslâm Dünyası’nda yapısal sorunların çözümünde uluslararası kuruluşların rolü

İslam Dünyası; köklü tarihi, kadim değerleri ve medeniyetiyle maruf bir konumda iken son devrede girdiği gerilemenin neticesinde en sıkıntılı coğrafyalar olarak zikredilmeye başlanmıştır. Günümüz İslam Dünyası’nda ittifakın bozulması, ihtilafın artması ve ittihadın temin edilemeyişinden dolayı Müslüman coğrafyalar ciddi sorunlar yaşamaktadır. Bu noktada uluslararası kuruluşlar İslam Dünyası’ndaki sıkıntıların halli için önemli bir araç olarak karşımıza çıkmaktadır. Buradan hareketle bu tez çalışmasında güdülen amaç, İslam Dünyası’ndaki yapısal sorunlar üzerinden İslam Dünyası’nın potans ...Daha fazlası

Erişime Açık

Turizmin gelişiminin yerel halk üzerine sosyo-kültürel etkileri : Manavgat Örneği

Turizm, temelinde insan odaklı olan bir faaliyettir ve son zamanlarda en fazla gelişme gösteren sektörler arasındadır. Her toplumsal olay gibi turizmde sosyo-kültürel etkilere sebep olabilmektedir. Fakat turizmin sosyo-kültürel etkileri her yerde aynı olmayabilir. Bu turizmin gerçekleştiği yerdeki yoğunluğuna, gelişimine, sosyo-ekonomik düzeyine vb. göre değişebilmektedir. Bu araştırmanın temel amacı, Antalya/Manavgat ilçesindeki yerel halkın turizmin sosyo-kültürel etkilerini algılamasını incelemektir. Araştırma üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde turizm, turizmin gelişim süreci ve ...Daha fazlası

Erişime Açık

Türkçe’deki arapça kökenli tenvinli kelimelerin anlam mukayesesi

Tez, Arap dilinden Türkçe’ye geçmiş olan tenvinli kelimelerin her iki dildeki anlamları ve cümle içerisinde üstlenmiş oldukları görevlerinin mukayesesini içermektedir. Çalışma bir giriş ve iki bölümden oluşmaktadır. Giriş bölümünde araştırmamızın konusu, kapsamı, önemi, metodu, kaynakları ve aralarındaki ilişkiyi incelediğimiz Arap dili ve Türk dili hakkında genel bir bilgilendirmeyi içermektedir. Çalışmanın birinci bölümünde Arapça ve Türkçe arasındaki etkileşim ve Arapça’nın Türkçe üzerindeki etki alanları konusunu ana hatlarıyla inceledik. Konuyla ilişkili olması sebebiyle dil-kültü ...Daha fazlası

Erişime Açık

Teknogirişim firmalarındaki yöneticilerin liderlik tiplerinin firmaların örgütsel çevikliğine etkisi: Teknopark firmaların üzerine bir araştırma

Bu çalıma, yöneticilerin çoklu liderlik tiplerin örgütsel çeviklik üzerine etkisini ortaya çıkarmak amacıyla yapılmıştır. Bu maksatla İzmir Dokuz Eylül Teknoloji Geliştirme Bölgesi‘nde (DEPARK) faaliyet gösteren firmalardan çeşitli kademelerindeki yöneticilerden 302 anket ile ve 31 yöneticiden ise yüz yüze görüşerek toplanan verilerle karma metot yöntemi kullanılarak bir araştırma yapılmıştır. Araştırmada giriş kısmı ve altı ana bölüm yer almaktadır. Birinci bölümde, teknopark firmalarıyla ile ilgili yapılan literatür araştırması ayrıntılı olarak ele alınmıştır. İkinci bölümde liderlik ve bu b ...Daha fazlası

Erişime Açık

Türk bankacılık sektörünün Basel III Kriterleri perspektifinde değerlendirilmesi

Kandemir, İltan

Bankacılık sektöründe yaşanan gelişmeler, yalnızca finans dünyasını şekillendirmekle ve değiştirmekle kalmayıp, toplum refahına direkt etki etmektedir. Günümüzde finans dünyasının sunduğu imkanların artması ve kullanılan enstrümanların çeşitliliği gerek devletler, gerekse özel girişimciler adına olumlu bir gelişme olarak değerlendirilebilir. Finans dünyasının derinliği ile ilişkilendirilebilecek bu imkanlar, teknolojik gelişmeler ışığında günümüze kadar çoğalarak gelmiş ve toplumsal refahın artmasında etkin rol oynamıştır. Aynı şekilde finans dünyasının yaşadığı krizler ise kümülatif anlamda r ...Daha fazlası

Erişime Açık

Göçmen girişimcilerin kişilik özellikleri ve göçmen girişimcilik üzerine algılar

Güngördü, Sevcan

Günümüzde dünyanın pek çok yerinde göç hareketleri yaşanmakta ve bu hareketler hem bulundukları bölgeyi hem de dünyanın kalanını ciddi şekilde etkilemektedir. Günümüzün küresel dünyasının en çok öne çıkan unsurlarından biri olan girişimcilik kavramı göç hareketleri ile de birleşerek göçmen girişimcilik kavramını ortaya çıkarmaktadır. Bu araştırmanın amacı, göçmen girişimcilerin kişilik özelliklerinin ve göçmen girişimciliğe ilişkin algılarının ortaya konmasıdır. Bu kapsamda araştırmada ekonomik açıdan büyük öneme sahip göçmen girişimciler ve göçmen girişimcilik detaylı bir biçimde ele alınmak ...Daha fazlası

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms