Filtreler
Erişime Açık

Romatoid artritli bireylerde özbakım davranışları ölçeğinin türkçe geçerlik ve güvenirliği

BERNA CAFER

Bu araştırmanın amacı Özbakım Davranışları Ölçeği (ÖBDÖ)/Self-Care Behaviour Scale (SCBC)’nin Türk romatoid artritli hasta popülasyonunda özbakım davranışlarını ne düzeyde yerine getirdiklerini ölçmede geçerli ve güvenilir bir araç olup olmadığının sınanmasıdır.Araştırma 1 Şubat - 30 Ağustos 2017 tarihleri arasında bir üniversite hastanesinin romatoloji polikliniğine başvuran ve araştırmaya dâhil edilme kriterlerine uyan 119 romatoid artritli bireyle gerçekleştirilmiştir. Araştırmada veri toplama araçları olarak ÖBDÖ ve MDHAQ kullanılmıştır. Dil geçerliliği için ölçeğin Türkçeden İngilizceye v ...Daha fazlası

Erişime Açık

Karaciğer sirozu olan hastalarda günlük yaşam aktivitelerinin bakım veren yükü üzerine etkisi

FİKRİYE TURABA ERSEL

ÖZETBu araştırma karaciğer sirozlu hastalarda günlük yaşam aktivitelerini gerçekleştirme düzeylerinin bakım veren yükü üzerine etkilerini belirlemek amacıyla bir üniversite hastanesinde 1 Kasım 2016 – 1 Şubat 2017 tarihleri arasında yapıldı. Örneklemi ardışık başvuran 57‟si yatan 63‟ü poliklinik hastası olmak üzere toplam 120 hasta ve 120 bakım veren oluşturdu. Araştırma verileri Hasta Bilgi Formu, Barthel Günlük Yaşam Aktiviteleri İndeksi, Bakım Veren Hasta Yakını Bilgi Formu, Zarit Bakım Veren Yükü Ölçeği Formu kullanılarak yüz yüze görüşme yöntemi ile toplandı. Verilerin analizinde ortalama ...Daha fazlası

Erişime Açık

TERMİNAL DÖNEM HASTALARA BAKIM VEREN HEMŞİRELERİN YAŞAM SONU BAKIMA YÖNELİK TUTUM VE DAVRANIŞLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ

NEVVAL DEMİR

Giriş-Amaç: Yaşam sonu hastası olarak kabul edilen terminal dönem hastalarının bakımında, hastaların duygusal ve fiziksel gereksinimlerini karşılayabilmek için sağlık çalışanlarının gerekli bilgi, beceri ve anlayışa sahip olmaları gereklidir. Tanımlayıcı ve ilişkisel olarak planlanan çalışmanın amacı ise yaşam sonu bakımın verildiği birimlerde çalışan hemşirelerin yaşam sonu bakıma yönelik tutum ve davranışlarını etkileyen faktörlerin incelenmesidir. Gereç-Yöntem: Tanımlayıcı olarak planlanan bu çalışmada İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi anesteziyoloji ve r ...Daha fazlası

Süreli Ambargo

HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNDE KARDİYOPULMONER RESÜSİTASYON FARKINDALIĞININ İNCELENMESİ

SELDA TURHAN

Giriş-Amaç: Kardiyopulmoner Resüsitasyon (KPR), solunum ve dolaşımın aniden durması sırasında solunumun, kalbin ve beyin fonksiyonlarının yeniden kazanılması için yapılan acil müdahalelerdir. KPR’ nin yeterli bilgi ve donanıma sahip kişiler tarafından hemen başlatılıp efektif olarak yapılması büyük önem arz etmektedir. Bu anlamda hemşirelik öğrencilerinin lisans eğitim sürecinde KPR konusunun önemini kavramaları, yeterli bilgiye sahip olmaları ve mezuniyet sonrası çalışma hayatına hazır bulunmaları oldukça önemlidir. Bu araştırmanın amacı hemşirelik öğrencilerinde KPR farkındalığının incelenme ...Daha fazlası

Erişime Açık

İMPLANTE EDİLEBİLİR KARDİYOVERTER DEFİBRİLATÖR TAKILI HASTALARDA ŞOK ANKSİYETESİ İLE BAŞA ÇIKMA DENEYİMLERİNİN İNCELENMESİ

DİLEK AKYOL

Amaç: Bu çalışma implante edilebilir kardiyoverter defibrilatör (ICD) takılı hastalarda şok anksiyetesi ile baĢa çıkma deneyimlerinin incelenmesi amacıyla tanımlayıcı kalitatif olarak gerçekleştirilmiştir. Yöntem: Araştırma, İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Polikliniği pil kontrolü için gelen ve çalışmaya katılmayı kabul eden 15 ICD takılı hastada 01 Aralık 2022 ve 01 ġubat 2023 tarihleri arasında derinlemesine görüşme yöntemi kullanılarak niteliksel olarak yürütülmüştür. Çalışma verileri toparlanırken Sosyodemografik Veri Formu‘‘, Florida ġok Anksiyete Ölçeği‘‘ ve Yarı ...Daha fazlası

Erişime Açık

Antikoagülan ilaç kullanan bireylerde ilaca uyumu etkileyen faktörler

GİZEM ARSLAN

ÖZETGiriş: Antikoagülan ilaçlar, tedavi boyunca yakından takip edilmesi gereken terapötik aralığı oldukça dar olan ilaçlardır. Bu ilaçları kullanan bireylerin ilacın etkisi ve kullanımı hakkında gerekli olan bilgiye hakim olması ve ilacı kullanırken izlemi hayati önem taşımaktadır.Amaç: Araştırmanın amacı antikoagülan ilaç kullanan genç yetişkin(18-65 yaş) ve yaşlı (65 yaş üzeri) hastalarda ilaç uyumunu etkileyen faktörlerin incelenmesidir.ABSTRACTIntroduction: Anticoagulant drugs are drugs that are quite narrow in their therapeutic range, which should be closely monitored throughout the treat ...Daha fazlası

Erişime Açık

Kalp yetersizliği olan yaşlı bireylerde bağımlılık düzeylerinin düşme deneyimi üzerine etkisi

ÇİSEM ÇETİN

ÖZETBu çalışma kalp yetersizliği tanısı konulmuş olan 65 yaş ve üzeri yaşlılarda bağımlılık düzeylerinin düşme deneyimi üzerine olan etkisini belirleme amacı ile planlanmıştır.İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Kliniğinde yatan ve Kardiyoloji Polikliniğine başvuran 25 Mayıs – 31 Ağustos 2017 tarihleri arasında, kalp yetersizliği olan araştırmaya gönüllü 65 yaş ve üstü 119 hasta çalışma kapsamına alınmıştır.Çalışmada veriler, araştırmacı tarafından ilgili litaratür incelenerek hazırlanan hasta tanıcı bilgi formu, Katz Günlük Yaşam Aktiviteleri Bağımsızlık ...Daha fazlası

Erişime Açık

Tedavi sonrası yaşanan kanser ilişkili yorgunluğun hastalar tarafından algılanması

ÖZGE SEBİLCİ

ÖZETGiriş-Amaç: Kanser ve tedavisinden kaynaklanan semptomlardan en sıkıntılı olan kanser ilişkili yorgunluk, büyük ölçüde hastanın refahını ve günlük aktivitelerini etkileyen, hastanın bakış açısı dâhil edilerek daha iyi anlaşılabilecek subjektif ve çok boyutlu bir deneyimdir. Bu araştırmanın amacı kanser ilişkili yorgunluğun hastaların kendisinde oluşturduğu algı, içsel yaşamları ve deneyimlerini belirlemektir.Yöntem: Araştırma yöntemi olarak fenomenoloji deseni seçilmiştir. Amaçlı örneklem yöntemiyle seçilen 38-76 yaş arası 12 katılımcı ile yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak gö ...Daha fazlası

Erişime Açık

Kalp yetersizliği hastalarının öz bakım becerilerini gerçekleştirme düzeylerinin bakım veren yükü üzerine etkisinin incelenmesi

YURDAGÜL TEKİN

ÖZETKalp yetersizliği hastalarına bakım verenler birçok sorunla karşılaşmakta ve bu durum bakım verenlerin yaşamını olumsuz etkilemektedir. Bu nedenle bu çalışma kalp yetersizliği hastalarının öz bakım becerilerini gerçekleştirme düzeylerinin bakım veren yükü üzerine etkisini incelemek amacıyla yapıldı. İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesinde Kardiyoloji Kliniğinde yatışı yapılan veya Polikliniğe kontrol amaçlı başvuran ve New York Heart Association (NYHA) kalp yetersizliği sınıflamasına göre 2, 3 veya 4. evrede olan 150 kalp yetersizliği hastası ve onların bakım ...Daha fazlası

Erişime Açık

Romatoid artritli hastalarda ayak sorunları ve yaşanan güçlüklerin incelenmesi

EBRU AYDEMİR

Özet:Giriş-Amaç: Romatoid artrit tüm eklemlerde görülmekle birlikte ayak eklemlerini de tutan,ayakta oluşturduğu sorunlar nedeniyle hastanın günlük yaşam aktivitelerini olumsuz etkileyen ve yaşam kalitesini düşüren bir hastalıktır. Bu araştırmanın amacı romatoid artrit hastalarındaki ayak sorunları ve bunlara ilişkin yaşamış oldukları zorlukların incelenmesidir.Summary:Introduction-Aim: Rheumatoid arthritis occurs in all joints holding at the joints of the feet, it is a disease that affects the daily life activities of the patient negatively and decreases the quality of life.The purpose of thi ...Daha fazlası

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms