Filtreler
Acil Serviste Çalışan Hemşirelere Verilen Adli Vakalarda Bilgi ve Uygulamalarına Yönelik Eğitimin Etkisinin Belirlenmesi

Makale | 2023 | İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi8 ( 2 ) , pp.273 - 280

Amaç: Bu çalışma acil serviste çalışan hemşirelere verilen adli vakalarda bilgi ve uygulamalarına yönelik eğitimin etkisini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Gereç ve Yöntem: Acil serviste çalışan 190 hemşire evren olarak alınmış olup, eğitimin tamamına katılan ve araştırmaya katılmayı kabul eden 127 hemşire örneklem olarak alınmıştır. Veri toplamak amacıyla kullanılan anket literatür doğrultusunda hazırlanmıştır. Çalışmamız Ankara Bilkent Şehir Hastanesi’nde yapılmış olup, 2021 yılı aralık ayında eğitim yapılarak veriler toplanmıştır. Eğitim öncesi ön test uygulanmıştır. Araştırmaya katılanlara adli tıp uzmanı tarafından bir saatlik . . . eğitim verilmiştir. Eğitimi tamamlayanlara eğitimin ardından son test uygulanarak veriler yüz yüze toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde ki-kare testi, Fisher’ın tam olasılık testi, McNemar testi yapılmıştır. Bulgular: Araştırmaya katılanların yaş ortalaması 27,23±5,13’ydi, %52’si kadın, %70,9’u bekar, %78’i lisans mezunu ve %87,4’ü 0-5 yıl arasında acil serviste çalışmaktaydı. Eğitim öncesi katılımcıların %36,2’si, eğitim sonrası ise %69,3’ü bir olgunun adli vaka olarak değerlendirilebilmesi için ekimoz varlığının yeterli olduğunu belirtmiştir. Eğitim öncesi katılımcıların %90,6’sı, eğitim sonrası ise %95,3’ü adli bir olguda lezyonlarda yabancı cisim/ çamur kontaminasyonu varlığında, lezyonların adli vakadan sorumlu hekime haber vermeden temizlenmemesi gerektiğini belirtmiştir. Sonuç: Acil serviste çalışan hemşirelere adli hemşirelik sertifika programlarının düzenlenmesi, üniversite lisans müfredatında adli hemşirelik ve adli vaka yönetimi ile ilgili konulara yer verilmesi, hemşirelerin adli bir olguda delillerin korunmasına yönelik rol ve sorumluluklarını öğrenmesine ve farkındalık oluşmasına katkı sağlayacağı sonucuna varılmıştır Daha fazlası Daha az

Hemşirelik Öğrencilerinde Sosyal Görünüş Kaygısı ve Yeme Farkındalığı

Makale | 2023 | İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi8 ( 2 ) , pp.307 - 315

Objective: This study aimed to determine the relationship between social appearance anxiety and mindful eating in nursing students, as well as the factors affecting them. Material and Method: This descriptive cross-sectional study was conducted with nursing students (n=479) at a university, located in the West Region of Turkiye, between September and December in 2019. The data were collected using the Sociodemographic Information Form, the Social Appearance Anxiety Scale (SAAS), and the Mindful Eating Questionnaire (MEQ). Results: Female participants had significantly higher emotional eating, consciousness and mindfulness subsca . . .le scores than male participants. Total SAAS scores of students with overweight or obesity were statistically higher and mean scores of disinhibition and eating control subscales of MEQ were statistically lower than others ( Daha fazlası Daha az

Hemşirelik Lisans Öğrencileri İçin Fiziksel Muayenede Algılanan Öz Yeterlik Ölçeği’nin Türkçe Geçerlik ve Güvenirliği

Makale | 2023 | İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi8 ( 2 ) , pp.327 - 335

Amaç: Araştırmada, Hemşirelik Lisans Öğrencileri için Fiziksel Muayenede Algılanan Öz Yeterlik Ölçeği’nin Türkçe geçerlik ve güvenirliğinin yapılması amaçlandı. Gereç ve Yöntem: Bu çalışma, Mart-Eylül 2022 tarihleri arasında, 265 hemşirelik öğrencisi ile metodolojik bir araştırma olarak yürütüldü. Verilerin toplanmasında “Öğrenci Tanıtım Formu” ve “Hemşirelik Lisans Öğrencileri için Fiziksel Muayenede Algılanan Öz Yeterlik Ölçeği” kullanıldı. Verilerin değerlendirilmesinde sayı, yüzde, ortalama, standart sapma, minimum, maksimum, Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı, faktör analizi yöntemleri ve korelasyon analizi kullanıldı. Bul . . .gular: Katılımcı öğrencilerin yaş ortalaması 22,21±2,42 yıldır. Ölçeğin kapsam geçerlik indeksinin 0,87-1,00 aralığında olduğu saptandı. Ölçeğin, doğrulayıcı faktör analizinde uyum indekslerinin kabul edilebilir uyuma sahip olduğu belirlendi. Ölçeğin orijinal çalışmasında bildirilen altı faktör (yüz ve boyun, göz, kardiyovasküler, kulak, burun ve boğaz, göğüs ve diğer beceriler), Türkçe versiyonunda da doğrulandı. Ölçeğin güvenirliği için Cronbach Alpha değerinin 0,986 olduğu saptandı. Ölçeğin test-tekrar test arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar, orta güçte ve pozitif korelasyon olduğu bulundu (r= 0,514; p=0,000). Sonuç: Kırk sekiz maddelik ve altı alt boyuttan oluşan “Hemşirelik Lisans Öğrencileri için Fiziksel Muayenede Algılanan Öz Yeterlik Ölçeği” Türk toplumu için geçerli ve güvenilir bir ölçme aracıdır Daha fazlası Daha az

The Relationship of Adherence to the Mediterranean Diet, Dietary Inflammatory Index and Nutrient Intake in University Students: A Cross-Sectional Study

Makale | 2023 | İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi8 ( 2 ) , pp.291 - 297

Objective: Investigating the relationships between dietary inflammatory index (DII), nutrient intake, and adherence to the Mediterranean diet (MD) of university students was aimed in the present study. Material and Method: A questionnaire consisting of socio-demographic characteristics, the Mediterranean Diet Adherence Screener (MEDAS), the 24-hour food record, and the DII scoring was completed by undergraduate students in Uskudar University. Results: A total of 750 students (52.3% male, mean age= 21.6±2.2 years, mean body mass index= 23.97±2.63 kg/m2) were included in the study. Half (50.7%) of the students had low adherence to the . . . MD. A 19.4% decrease was detected in the MEDAS scores as the body mass index of the students increased. The MEDAS score was positively associated with macronutrient (carbohydrates) intake. It was determined that as the MEDAS score increased; Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Vitamin B6, biotin, folate, potassium, magnesium, phosphorus, chlorine, and iodine intake increased, and the DII decreased by 6.8% ( Daha fazlası Daha az

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Takip Edilen Preterm Bebeklerin Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi

Makale | 2023 | İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi8 ( 2 ) , pp.299 - 305

Amaç: Preterm (erken) doğum, Türkiye’de bebek ölüm nedenleri arasında hâlâ önemli bir yer tutmaktadır. Bu çalışmada, preterm doğuma neden olan durumlar ile ilgili olarak İç Anadolu Bölgesine ait farklılıkları saptamak ve klinik sonuçları etkileyen faktörleri belirlemek amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Kesitsel-retrospektif tipteki bu çalışmada, İç Anadolu Bölgesinde yer alan bir eğitim araştırma hastanesi yenidoğan yoğun bakım ünitesinde 1 Ocak 2018- 1 Ocak 2019 tarihleri arasında, yatarak tedavi görmüş preterm bebekler (n=137) ve annelerinin demografik özellikleri ve tıbbi kayıtları değerlendirilmiştir. Bulgular: Pretermlerin; %50,4 . . .’ünün erkek, %53,3’ünün düşük doğum ağırlıklı, %60,6’sının geç preterm, %8,8’inin konjenital anomali ile doğduğu, %8,0’inin exitus olduğu saptanmıştır. Pretermlerin çoğunluğunun (%71,5) sezeryan doğum ile dünyaya geldiği, yaklaşık yarısının (%48,9) mekanik ventilasyon ihtiyacı olduğu, %12,4’ünün de üniversite hastanesine sevk edildiği belirlenmiştir. Preterm bebeklerde 32 haftadan önce doğanlarda; sezeryan doğum (%86,2), mekanik ventilasyon (%72,4), sevk (%47,1) ve exitus (%72,7) oranlarının daha yüksek olduğu ( Daha fazlası Daha az

Family Needs in Intensive Care: Comparison of Family-Nurse Perceptions

AYŞE AKBIYIK

Makale | 2023 | İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi8 ( 2 ) , pp.365 - 371

Objective: The aim of this study was to determine the importance level of the needs of family members according to the perceptions of family members and nurses, and the satisfaction level of these needs. Material and Method: The research was carried out in the internal medicine and intensive care units of a university hospital. 100 family members and 105 nurses were participated. Critical Care Family Needs Inventory was used to determine the importance and satisfaction levels of the family members ‘needs. Results: According to the "Critical Care Family Needs Inventory", the needs of family members were “very important” (3.40±041 . . .) for family members and “important” (2.23±027) for nurses. These needs included in the "Critical Care Family Needs Inventory" were "slightly satisfied" (2.07±0.39). The assurance/proximity and information needs were “very important” for the family members and “important” for the nurses, and the majority of the needs were mostly satisfied. Support/comfort needs were “important” for family members and “slightly important” for the nurses, and these needs were slightly satisfied. Conclusion: The research showed that the needs in the “Critical Care Family Needs Inventory” were very important for family members, but these needs were not mostly satisfied. In the research, it was a remarkable result that the needs considered very important for nurses were mostly satisfied. Therefore, explaining/introducing these very important needs for family members to ICU nurses may allow these needs to be satisfied Daha fazlası Daha az

Factors Affecting Perception of Insufficient Milk in Primiparous Mothers: A Cross-Sectional Study

AYŞE AKBIYIK

Makale | 2023 | İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi8 ( 2 ) , pp.285 - 289

Objective: This study was conducted to examine the factors affecting insufficient milk supply in primiparous pregnant women. Material and Method: The descriptive and cross-sectional study was conducted on 320 mothers hospitalized in the obstetric clinic of private hospital between January 4 and May 1, 2022. The data were obtained by using the "Descriptive Information Form" and the "Insufficient Milk Perception Scale". Results: The mean age of the mothers was 23.99±3.84 years and the gestational age of the babies was 38.92±0.74 weeks. It was determined that there was a significant difference between the mother's delivery type, the fi . . .rst time to hold the baby in her arms after the birth, the first breastfeeding time, witnessing the breastfeeding person before, and thinking of giving the baby a pacifier or bottle, and the total score of Insufficient Milk Perception Scale ( Daha fazlası Daha az

Evaluation of Compliance of Clinical Nutrition Practices in with ESPEN Guidelines in Turkey

AYŞE AKBIYIK

Makale | 2023 | İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi8 ( 2 ) , pp.355 - 363

Objective: This study was planned to assess clinical nutrition practices and compliance with ESPEN guidelines in Turkey. Material and Method: The study was conducted on the online platform with 60 dieticians who were in the nutritional support team in different provinces of Turkey. The online form consists of sections on the particulars of the nutritional support team and an assessment of disease-specific nutrition practices. Results: Dietitians’ 60% stated that NST (Nutritional Support Team) in their institution had training in clinical nutrition. While all the participants stated that the Nutritional Risk Score (NRS-2002) was . . .used in screening the nutritional status, 50% of the participants reported that anthropometric measurement practices were not carried out regularly. The rate of dietitians who stated that enteral nutrition was started in intensive care patients who were not expected to start full oral nutrition in the first 3 days was 71.7%. The rate of dietitians who stated that preoperative fasting was not applied in patients before surgery was 3.4%, while continued to be fed in the post-operative period was 10.5%. The rate of using combined therapy was 23.3% in patients who were neglected and who developed inflammatory stenosis in the intestines, applying for oral nutritional support in case of continued inflammation in the intestines was determined as 46.6%. The rate of using formulas containing whole protein in liver patients was 77%, and using formulas rich in branched-chain amino acids in patients with hepatic encephalopathy was 51.9%. Conclusion: Nutritional support team professionals should focus on clinical nutrition education and increase their awareness of guideline recommendations Daha fazlası Daha az

Omuz İmpingement Sendromlu Bireylerde Post İzometrik Relaksasyon Tekniğinin Omuz Normal Eklem Hareket Açıklığı Üzerine Etkisi

AYŞE AKBIYIK

Makale | 2023 | İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi8 ( 2 ) , pp.265 - 271

Amaç: Bu çalışma Omuz İmpingement (Sıkışma) Sendromlu (OSS) bireylerde post izometrik relaksasyon tekniğinin omuz normal eklem hareket açıklığı üzerine etkisini araştırmak amacıyla yapıldı. Gereç ve Yöntem: Bu amaç ile OSS tanısı almış 52 hasta tek kör randomizasyon tekniği ile 2 gruba ayrıldı. Kontrol grubuna (n=24) ultrason, Transkutanöz Elektrik Stimülasyonu (TENS), buz uygulaması, germe egzersizleri, skapulotorasik eklem mobilizasyonları, ev egzersiz programı (Wand egzersizleri, izometrik egzersizler), deney grubuna (n=28) ultrason, TENS, buz uygulaması, germe egzersizleri, skapulotorasik eklem mobilizasyonları, ev egzersiz prog . . .ramı (Wand egzersizleri, izometrik egzersizler) ve post izometrik relaksasyon tekniği 10 seans boyunca uygulandı. Hastaların tedavi öncesi, tedavi ortası ve tedavi sonunda omuz normal eklem hareket açıklıkları (NEHA) Universal gonyometre ile ölçülüp ‘Olgu Rapor Formu’na kaydedildi. Bulgular: Yapılan istatiksel analizlerde; grupların yaş, cinsiyet dağılımı, tedavi öncesi NEHA açısından benzerlik gösterdiği saptandı. NEHA ölçümlerinde tedavi öncesi ve sonrası gruplar kendi içinde karşılaştırıldığında ölçümlerde anlamlı ölçüde artış olduğu saptandı. Sonuç: Çalışmadan elde edilen sonuçlara göre; OSS tanısı olan hastalarda NEHA artırmada her iki grupta anlamlı sonuçlar vermiştir. Fakat post izometrik relaksasyon tekniğinin, ultrason, TENS, buz uygulaması, germe egzersizleri, skapulotorasik eklem mobilizasyon teknikleri ve ev egzersizlerine ek olarak uygulanmasının daha etkili olduğuna dair bir sonuca ulaşılamamıştır Daha fazlası Daha az

Evaluation of Psychological Symptom Differences Between Disabled and Non-Disabled Individuals

AYŞE AKBIYIK

Makale | 2023 | İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi8 ( 2 ) , pp.343 - 353

Objective: The aim of this study was to evaluate the differences in psychological symptoms between disabled and non-disabled individuals. Material and Method: This paper conducts a multi-facet analysis (depression, anxiety, negative self, hostility and somatization) on disabled people for the first time. This study included 24493 people (non-disabled=23391, disabled=1102) from 9 demographic regions in Turkey and participants in the study were 18 years or older. Socio-demographic information form and Brief Symptom Inventory (BSI) were used as data collection tools. The participants' scores from the BSI were evaluated according to t . . .heir disability status for each of the subdimensions of depression, anxiety, negative self, hostility and somatization. Results: When the mean BSI scores of the participants were compared, it was seen that the lowest mean scores in all sub-dimensions belong to non-disabled individuals. When the groups of people with disabilities were compared according to psychological symptoms, there were no differences for the 4 symptoms, whereas the scores of individuals with chronic disease were significantly higher in the somatization sub-dimension than the others. It was observed that hearing impaired individuals had the lowest mean score in anxiety, somatization and hostility sub-dimensions among the groups of disabled individuals. Conclusion: Increasing awareness of disabled people in society and supporting them with psychotherapy methods that will improve the resistance mechanisms and increase adaptation to disability will contribute to social welfare. Daha fazlası Daha az

Investigating the Relationship of Age, Gender, and Lateralization with Elbow Joint Proprioception

Kevser SEVİK KAÇMAZ

Makale | 2023 | İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi8 ( 2 ) , pp.281 - 284

Objective: Decreased or impaired proprioceptive sense may cause abnormal loading, increased risk of injury, and risk to personal safety. The aim of this study is to examine the relationship between elbow joint proprioception with age, gender, and dominance. Material and Method: One hundred and twenty nine asymptomatic individuals aged 18-65 years were included in the study. Elbow joint proprioception measurement was performed with joint position sense error measurement. Results: The mean age of the individuals was 30.80±13.29 years. 79 of them were female and 50 of them were male. 9 individuals were left-dominant, and 120 individual . . .s were right-dominant. According to the data, age was associated with joint position sense error measurement (JPSE) in 70º, gender, and dominant side was associated with JPSE in 110º ( Daha fazlası Daha az

Hemşirelik Öğrencilerinin Uzaktan Eğitime Yönelik Görüşleri, Algılanan Stres ve Tükenmişlik Düzeylerinin İncelenmesi

Kevser SEVİK KAÇMAZ

Makale | 2023 | İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi8 ( 2 ) , pp.317 - 325

Amaç: Bu araştırma, hemşirelik öğrencilerinin uzaktan eğitime yönelik görüşlerinin, algılanan stres ve tükenmişlik düzeylerinin incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı-kesitsel nitelikte bir araştırmadır. Araştırmanın evrenini bir devlet üniversitesinin hemşirelik bölümü 1., 2., 3., ve 4. sınıflarında öğrenim gören öğrenciler oluşturmuştur. Araştırma, 01.05.2021-01.06.2021 tarihleri arasında araştırmayı kabul eden 137 öğrenci ile herhangi bir örnekleme yöntemine gidilmeden yürütülmüştür. Veriler tanıtıcı özellikler formu, Uzaktan Eğitime Yönelik Görüşler Ölçeği (UEYGÖ), Algılanan Stres Ölçeği (ASÖ-14) ve Tük . . .enmişlik Ölçeği Kısa Versiyonu (TÖ-KV) ile toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde student t testi, tek yönlü varyans analizi, Pearson korelasyon analizi, Bonferroni post-hoc testi, basit doğrusal regresyon analizi kullanılmıştır. Bulgular: Araştırmaya katılan öğrencilerin yaş ortalaması 21,13±2,10 yıl, %61,3’ü kadın, %37,2’si birinci sınıftır. Araştırmada, UEYGÖ puan ortalaması 44,85±7,14; ASÖ puan ortalaması 44,56±12,15; TÖ-KV puan ortalaması ise 43,51±13,90 olarak bulunmuştur. UEYGÖ ile ASÖ arasında negatif düşük düzeyde ilişki (r=-,194, p=0,023); ASÖ ile TÖ-KV arasında pozitif orta düzeyde ilişki (r=0,569, p=0,000) saptanmıştır. Tükenmişlik, algılanan stres üzerinde meydana gelen değişikliğin %32.4’ünü açıklamaktadır (R2=0.324). Sonuç: Hemşirelik öğrencilerinin uzaktan eğitime yönelik görüşlerinin orta düzeyde olumlu, algılanan streslerinin ve tükenmişliklerinin yüksek düzeyde olduğu bulunmuştur. Uzaktan eğitim sürecine ilişkin eksiklik ve yetersizlikler, öğrenci-öğretim elemanı etkileşimi, fiziki alt yapı sorunları, teknik destek alamama gibi öğrencilerde uzaktan eğitim ile ilgili stres oluşturabilecek dışsal engelleyici faktörlerin kurumlar tarafından iyileştirilmesi önerilmektedir Daha fazlası Daha az

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms