Filtreler
Filtreler
Bulunan: 21 Adet 0.001 sn
Koleksiyon [2]
Tam Metin [2]
Eser Sahibi [20]
Yayın Türü [2]
Yayın Tarihi [4]
Yayıncı [1]
Kayıt Giriş Tarihi [6]
Tez Danışmanı [15]
Yayın Dili [1]
Konu Başlıkları [20]
Turizm sektöründe tüketici etiği sorunsalı Muğla ilinde bir uygulama

Tezbaşaran, Ecem

Yüksek Lisans | 2019 | İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

ÖZETOtel ve konaklama sektörünün turizme ve dolayısıyla ülke ekonomisine veistihdama katkıları göz ardı edilemez bir gerçektir. Ülke ekonomisine böylesineönemli katkılar sunan sektördeki işletmelerin başarılarını etkileyen iki önemli konuise kalite ve etiktir. Tüketici etiği, ürünlerin veya hizmetlerin bireyler tarafındanedinilmesi, kullanılması ve tüketimi sırasında, kişilerin davranışına yön veren ahlakiilkeler ve kavramlardır. Hizmet sektöründe faaliyet yürüten, özellikle de emek yoğunhizmetin üretildiği otel işletmelerinde müşteri ve işletme çalışanları birbiriyle süreklietkileşim halindedirler. Dolayısıyla hem müşteriler hem de . . . onlara hizmet üretmekleyükümlü otel işletmeleri birbirleriyle etkileşimleri esnasında karşılıklı olarakbirbirlerine etik dışı davranışlar sergilemektedirler. Bu çalışmada tüketicilerinotellerde sergiledikleri etik dışı davranışlar araştırılmıştır. Çalışma kapsamında,Muğla ilinde faaliyet gösteren birbirinden farklı turistik oteller belirlenerek, otellerdeçalışan 7 farklı kişi ile mülakat yapılarak konu hakkında bilgiler edinilmiştir. Otelyetkilileriyle gerçekleştirilen mülakatlar neticesinde, yetkililerin tamamınınfaaliyetleri esnasında tüketicilerin etik dışı davranışlarıyla karşılaştıkları ortayaçıkmıştır.ABSTRACTThe contribution of the hotel and accommodation sector to tourism and thus tothe national economy and employment is an undeniable fact. Quality and ethics aretwo important issues that affect the success of enterprises in the sector, which makesuch important contributions to the national economy. Consumer ethics are the moralprinciples and concepts that govern the behavior of individuals during theacquisition, use and consumption of products or services by individuals. Customerand business employees are in constant interaction with each other in hotelsoperating in the service sector, especially in hotels where labor intensive service isproduced. Therefore, both the customers and the hotel establishments that are obligedto produce services exhibit unethical behaviors to each other during their interactionwith each other. n this study, unethical behaviors of consumers in hotels wereinvestigated. Within the scope of the research, different touristic hotels operating inMugla were identified and interviewed with 7 different people working in hotels. Asa result of the interviews with the hotel authorities, it was found that all of theauthorities faced unethical behaviors of consumers during their activities. Theinterviewees reported that they did not approve of unethical behavior and that suchbehavior harmed their business Daha fazlası Daha az

Otel işletmelerinde çalışan fiziksel engelli bireylerin mobbing uygulamalarına ilişkin deneyimleri : Bir uygulama

Ören, Yusuf

Yüksek Lisans | 2019 | İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

ÖZETBu araştırmanın amacı, otel işletmelerinde çalışan fiziksel engelli bireylerinmobbing uygulamalarına ilişkin deneyimlerini incelemektir. Araştırma otelişletmelerinde çalışan fiziksel engelli bireylerin mobbing uygulamaları ile ilgilideneyimlerinin nasıl olduğunu belirlemek, bu deneyimleri etkileyen olgu, kavram vesüreçleri açıklamak ve yorumlayabilmek konusunda öneriler sunmaya çalışmaktadır.Araştırma nitel araştırma türlerinden fenomenoloji (olgu bilim) araştırmadeseni ile yürütülmüştür. Verilerin analizinde nitel araştırma yaklaşımı kullanılmıştır.Verilerin toplanmasında araştırmacı ve literatürden yararlanılarak “Tanıtıcı Bil . . .giFormu” ve “Yarı Yapılandırılmış Görüşme Formu” kullanılmıştır. İzmir ilmerkezinde dört ve beş yıldızlı otel işletmelerinde çalışan 10 fiziksel engelli bireyaraştırmaya dâhil edilmiştir.ABSTRACTThe purpose of this study is to examine the experiences of mobbing practices ofphysically disabled individuals working in hotel establishments. The research aims todetermine how the experiences of physically disabled individuals working in hotelestablishments are related to mobbing practices, and to make suggestions forexplaining and interpreting the facts, concepts and processes affecting theseexperiences.The research was conducted with a phenomenology research design which is oneof the qualitative research types. Qualitative research approach was used in analysis of the data. In order to collect data, the Identifying Information Form and Semi-Structured Interview Form developed by the researcher and the literature were used.Ten physically disabled individuals working in four and five star hotel establishmentsin İzmir city center were included in the study Daha fazlası Daha az

Örgütsel iklim örgütsel bağlılık ilişkisi : Bankacılık sektöründe bir araştırma

Müberra Erdoğan

Yüksek Lisans | 2018 | İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

ÖZETGünümüz işletmelerinin en değerli varlığı olan işgörenlerin sadakatinin tesisedilmesi ve işletmeye bağlılıklarının geliştirilebilmesi için yeni nesil yöntemlerinkullanılması gerekmektedir. Örgütsel bağlılık ve örgütsel iklim kavramları günümüzitibariyle oldukça önemli bir hale gelmiştir. Örgütü çevreleyen moral düzeyi vepsikolojik atmosfer olarak ele alınan örgütsel iklim, örgütlerde bir motivasyon aracıolarak düşünülmekte işgörenlerin performans ve verimliliği ile örgüteverebilecekleri diğer katkılar ile yakından ilişkili olması açısından önem arzetmektedir.ABSTRACTToday, employees are very valuable resources for businesses. Ne . . .w generationmethods should be used to gain the loyalty of the employees and to improve theirloyalty. The concepts of organizational commitment and organizational climate havebecome very important for enterprises. Organizational climate, which is the moralelevel and psychological atmosphere of the organization, is a motivation tool forenterprises. For this reason, it is important to ensure the performance and efficiencyof employees and also to contribute positively to the organization Daha fazlası Daha az

KOBİ’lerde kadın girişimcilerin liderlik özelliklerinin analizi : İzmir ilinde bir araştırma

Cingöz, Ayşe Merve

Yüksek Lisans | 2018 | İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

ÖZETBu çalışmanın yapılış amacı kadın girişimcilerin başarılı işletmelerkurduklarını ve bunu yaparken girişimci liderlik özelliklerini kullandıklarınıgöstermektir. Bu çalışma sayesinde kadın girişimcilerin liderlik özelliklerine bakışaçıları değerlendirilerek, iç dinamiklerini farkına varmaları sağlanacaktır. Kadıngirişimci liderlik özelliği olarak bu çalışma neticesinde işletme geliştirme faktörü vealt bileşenleri, organizasyonel plan ve hedefler faktörü ve alt bileşenleri, durumsalanaliz faktörü ve alt bileşenleri ön plana çıkmaktadır. Ayrıca yapılan demografikanalizlerin çıktıları literatürde yapılan çalışmalar ile son derece ben . . .zerlikgöstermektedir.ABSTRACTThe purpose of this study is to show that women entrepreneurs establishsuccessful enterprises and use entrepreneurial leadership features in doing so.Through this study, women entrepreneurs' perspectives on leadership characteristicswill be evaluated and internal dynamics will be realized. As a result of this study as afemale entrepreneur leadership feature business development factor and its subcomponents, organizational plan and objectives factor and sub-components,situational analysis factor and sub-components come to the fore. In addition, theresults of the demographic analyzes are very similar to the studies in the literature Daha fazlası Daha az

Seramik sektöründe deneyimsel pazarlama : Kurumsal bağlamda bir uygulama

Pamuk, Betül

Yüksek Lisans | 2018 | İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

ÖZETGünümüzde teknolojinin hızla gelişmesi ve tüketicilerin gelişen teknoloji ilebilgiye ulaşma hızının artması, tüketici istek ve ihtiyaçlarını değiştirmiştir. Öncelerisadece ihtiyaçların tatmini olan tüketim, zamanla tüketicilerin bir şeylere sahip olmakiçin satın almaya başladıkları bir etkinlik olmuştur. Böylece ürün özelliğini yitirmişvedeneyim önem kazanmıştır. Tüketicilere unutulmayacak, zihinlerinde yer edecekdeneyimler yaşatmak işletmelere rekabet avantajı sağlamıştır. Tüketicilere somut ürünvermek yerine, ruhsal ihtiyaçlarına odaklanarak, onları özel hissettirecek deneyimleryaşatan bu ekonomi, deneyim ekonomisi olarak tanı . . .mlanır. Böylece işletme ve tüketiciarasında duygusal bir bağ kurulmuş olur. Deneyim oluşturma sürecinde tüketici veişletme ortak hareket eder. İşletmeler, tüketimin işlevsel, duygusal, duyusal ve ilişkiselboyutlarını bütünsel olarak değerlendirerek rekabet avantajı ve sadık müşteriler eldeetmek için çalışırlar.Bu çalışmanın amacı, gelişen teknoloji, artan bilgi düzeyi ve müşterilerin sürekliyeni arayışlar içinde olduğu seramik sağlık gereçleri sektöründe,CNR-EXPO SeramikFuar’ına katılan üretici firmaların deneyimsel pazarlamaya bakış açısını ölçmektir.ABSTRACTNowadays, the rapid development of technology and the increasing speed ofconsumer access to information with developing technology has changed consumerdesires and needs.Consumption, which was previously only satisfying the needs, hasbecome an event in which consumers have begun to buy something to own.Thus, theproduct feature has been lost and experience has become important.Instead of givingconcrete products to consumers, it is defined as an experiential economy that focuseson the spiritual needs and experiences that make them feel special.This creates anemotional connection between the business and the consumer.In the process ofcreating experience, the consumer and the business act jointly.Businesses work to gaincompetitive advantage and loyal customers by holistically assessing functional,emotional, sensory and relational dimensions of consumption.The aim of this study is to measure the perspective of the manufacturingcompanies participating in the CNR-EXPO Ceramic Fair to the experiential marketingin the ceramic sanitary ware industry, which is developing technology, increasingknowledge level and customers are constantly looking for new Daha fazlası Daha az

Otel işletmelerinde hizmet süreçlerinde takım çalışmaları ve inovasyon ilişkisi : İzmir ilinde bir araştırma

İlayda Acar

Yüksek Lisans | 2019 | İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

ÖZETDünyada ve ülkemizde sosyoekonomik anlamda önemli bir yer teşkil edenotel işletmeleri hızla gelişen teknolojinin de etkisiyle küreselleşme olgusunu dahaçok hissetmektedir. Küreselleşmenin getirdiği yoğun rekabet ortamında oteller işyapış yöntemlerini, ürünlerini, yönetim anlayışlarını, entelektüel sermayelerinigeliştirmek, farklılaştırmak ve yenilemek zorunda kalmaktadır. Bu bağlamdaişletmeler insan kaynaklarından en etkili bir biçimde yararlanmak için takımçalışmalarına rekabet avantajı elde etmek ve yenileşmek için de inovasyonçalışmalarına başvurmaktadırlar.İnovasyon hizmet sektörü içinde takım çalışmaları kapsamında sinerjik . . . birçerçevede pozitif düzeyde etkileşimi gösterecek nitelikleri kapsamaktadır. Bubağlamda otel işletmelerinde hizmet süreçleri kapsamında takım çalışmaları veinovasyon ilişkisini ölçemeye yönelik bu çalışma gerçekleştirilmiştir. Çalışmakapsamında İzmir ilinde yer alan büyük ölçekli 4 ve 5 yıldıza sahip 17 otelişletmesinde 206 beyaz yakalı çalışana anket uygulanmıştır. Faktör analizi ileölçüm aracında yer alan 45 önerme 12 faktör olarak toplanmıştır. İstatistikselanalizler bu çerçevede gerçekleştirilmiştir.ABSTRACTThe hotel managements taking an important place in a socioeconomic way in theworld and in our country feel the fact of globalisation much more with the effect of fastgrowing technology. In the atmosphere of intense competition caused by globalisation, the hotels are obliged to develop, differentiate and renew their methods of business, theirmanagement mentality and their intelectual capitals. In this context, the managements turn to team works in order to benefit from the human resources in a most effective way and turn to innovation works in order to have an advantage of competition and become new.Innovation contains the qualities that will show a positive interaction in a synergicframe within the scope of team works in the service sector. This study has been carried out in order to evaluate the relation between the team work and innovation in the scope of service procedures in the hotel managements. Within the scope of this study, aquestionnaire has been conducted on 206 white collar employees in 17 large scaled 4 or 5- star hotel managements in İzmir. With the factor analysis, 45 questions in the measurement tool are compiled under 12 factors Daha fazlası Daha az

Örgütsel adalet, tükenmişlik, işten ayrılma niyeti kavramları ve aralarındaki ilişkiler : Akademik yayınlar bağlamında bir değerlendirme

Cansu Ceviz Doğrar

Yüksek Lisans | 2019 | İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

ÖZETYerli ve yabancı yazında örgütsel adalet, tükenmişlik ve işten ayrılmaniyeti kavramları arasındaki ilişkileri inceleyen pek çok akademik çalışmabulunmakta ve bu çalışmalar literatüre katkı sağlamaktadır. Kavramlararasındaki ilişkileri genel bağlamda inceleyen çalışmalar olduğu gibi, analizlerialt boyutların tamamı ya da bir kısmı ekseninde gerçekleştiren araştırmalar dabulunmaktadır.Bu bağlamda İzmir Katip Çelebi Üniversitesi kütüphane veri tabanındanerişilebilen 63 yerli ve 67 yabancı olmak üzere toplam 130 makale incelenmiştir.Bu çalışmada makaleler “örgütsel adalet-tükenmişlik”, “örgütsel adalet-iştenayrılma niyeti”, “tükenmi . . .şlik-işten ayrılma niyeti”, “örgütsel adalettükenmişlik-işten ayrılma niyeti” ilişkilerini ele almalarına göre gruplandırılmış,tarihsel sıraları açısından tablolanmış ve söz konusu makalelerde saptanansonuçlar aktarılmıştır.ABSTRACTThere are many academic studies examining the correlations among theconcepts of organizational justice, burnout and turnover intention in domesticand foreign literature and these studies contribute to the literature. There arestudies analyzing the correlations among the concepts both in general context,and in terms of all/some of sub-dimensions.In this context, 130 articles (63 domestic and 67 foreign) attained by usingthe library database of İzmir Katip Çelebi University were examined. Thearticles had been grouped according to their evaluations about “organizationaljustice-burnout”, “organizational justice-turnover intention”, “burnout-turnoverintention”, “organizational justice-burnout-turnover intention” correlations theyhad been tabulated chronologically and the results of these articles had beenstated Daha fazlası Daha az

Duygusal emeğin örgütsel vatandaşlığa etkisi : Hazır giyim firması çalışanları üzerinde bir araştırma

Dilcan Güler

Yüksek Lisans | 2019 | İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

ÖZETHazır giyim işletmeleri, hizmet sektörü içerisinde müşteri ile ilişkilerin yoğun olarak yaşandığı bir yerdir. Bu tip işletmelerde çalışanlar, hem müşterinin isteklerini karşılamak için çaba harcarken öte yandan işletme içerisinde yatay ve dikey yönlü ilişkilerini de yönetmek durumunda kalmaktadırlar. Satılan ürün karmaşık bir yapıda olmasa da sunulan hizmet ve dinamik iş yaşamı çalışanlara avantajlı ancak bir o kadar da dezavantajlı durumlar sunmaktadır. İnsan kaynaklarının etkin yönetimi ile avantajlı durum artış gösterirken iyi yönetilmemesi durumunda çalışanlarda tükenmişlik duygusu ve işten ayrılma niyetleri ortaya çıkmaya b . . .aşlayabilmektedir.Çalışmada, Türkiye'de yaygın bir mağaza ağı olan hazır giyim firmasını çalışanları ele alınmıştır. Amaç, Çalışanların duygusal emek bağlamında göstermiş oldukları davranış durumlarını ele alarak duygusal emek davranışlarının örgütsel vatandaşlık davranışlarına olan etkilerini incelemektir. Bunun yanı sıra demografik değişkenlere göre duygusal emek ve örgütsel vatandaşlık boyutlarındaki farklılıklar incelenmiştir. Duygusal Emek boyutları ile Örgütsel Vatandaşlık Davranışı boyutları arasındaki ilişki ortaya konmaya çalışılmıştır. Çalışma, bu açıdan literatüre katkı yapar niteliktedir.ABSTRACTGarment enterprises are a place where customer relations are experienced intensely within the service sector. Employees in such enterprises strive to meet the demands of the customer while managing their horizontal and vertical relationships within the enterprise. Although the product sold is not of a complex structure, the service offered and the dynamic business life offer employees’ advantageous but also disadvantageous situations. While the advantageous situation increases with the effective management of human resources, the sense of burnout and intention to leave may begin to emerge in the employees if it is not well managed.In the study, the apparel company employees have dealt with a widespread network of stores in Turkey. The aim of this study is to examine the behavioral situations of employees in the context of emotional labor and to examine the effects of emotional labor behaviors on organizational citizenship behaviors. In addition, differences in the dimensions of emotional labor and organizational citizenship according to demographic variables were examined. The relationship between Emotional Labor dimensions and Organizational Citizenship Behavior dimensions was tried to be revealed. The study contributes to the literature in this respect Daha fazlası Daha az

Y Kuşağının otantik ve bütünleştirici liderlik algılarının ortaya konulmasına yönelik bir araştırma

Kaplan, Çağan

Yüksek Lisans | 2017 | İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

ÖZETGünümüz dünyasında değisim, yasamın kaçınılmaz, önemli ve ritmi hızlanan olgularından biri haline gelmistir. Değisimin, insanları, örgütleri, toplumları, bireyler arası iliskileri, özel yasamı, liderlik ve çalısma tarzlarını, dinlenme ve eğlenme biçimlerini etkilediği bir gerçektir. Buna paralel bir biçimde insanların algıları, beklentileri, öncelikleri, hayata bakıs açıları, tercihleri ve davranısları da etkilenmekte ve değismektedir. Belli yas kümelerini olusturan bireylerin, benzer özelliklere, algılara, beklentilere sahip olduğu ve diğer birey kümelerinden farklılık gösterdiği ifade edilmektedir. Bu durum, kusak kavramı ve k . . .usaklar arası farklılıklara ilgiyi arttırmakta ve konuyu arastırmacıların gündemine oturtmaktadır.Kusak kavramı, yaklasık yirmi bes, otuz yıllık yas kümelerini olusturan bireyler öbeğidir. Otantik Liderlik, gerçek ve doğru davranısı sergilemeyi, orijinalliği benimsemeyi bütünlestirici liderlik ise iç ve dıs çevreyi bir bütün olarak ele görebilme ve ona göre hareket edebilmeyi içermektedir. Bugün ve ilerleyen zaman süreci içerisinde liderler, diğer kusaklardan çok Y Kusağına liderlik yapacaklardır. Bu durum dikkate alındığında gelecekte isletme çalısanlarının çoğunu olusturacak Y Kusağı’nın liderlik konusundaki algılarının, hem arastırmacılar hem de örgütteçalısanlar, is arkadasları ve yöneticiler açısından önemli olduğu düsünülmektedir.ABSTRACTIn today’s world, change has become a concept in our lives that is inevitable, important, and rapidly gaining speed. It is a fact that change affects people, organizations, societies, interpersonal relationships, private life, leadership and work ethic, the way people take a break and have fun. In accordance with these, people’s perceptions, expectations, priorities, view of live preferences, and behaviors are affected and change. It has been observed that individuals who are in the same age group have similar preferences, perceptions, expectations, and show differences withdifferent age groups. This increases interest in the concept of generation and differences between them, and sets the subject for many studies. A generation is a group of people who live in 25-30 year time period. While Authentic Leadership includes performing real and proper behavior, originality Integrative Leadership includes seeing the inner and outer environment as a whole. Today and in the future, leaders will be dealing with generation Y more than any other generation. Taking this into consideration, it is thought that the perceptions of leadership of GenerationY, which will form the majority of business people in the future, are important for both researches and organizational employees, colleagues and managers Daha fazlası Daha az

Gelişmekte olan ülkelerde kısa vadeli sermaye hareketleri

Baran, Didem

Yüksek Lisans | 2017 | İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Finansal serbestleşme ile birlikte ülkelere yönelik sermaye akımlarında artış yaşanmıştır. Bu sermaye akımları aynı zamanda makroekonomik göstergeler üzerinde etkilidir. Çalışmada özellikle spekülatif yapıya sahip olan kısa vadeli sermaye hareketlerinin piyasaya ani giriş çıkış yapmasıyla makroekonomik göstergeleri etkilemesi incelenmiştir. Bu çalışmanın amacı; küreselleşme ile gelişen sermaye hareketlerini araştırmak ve Türkiye ekonomisinin 2014 yılı verilerini analiz ederek gelişmekte olan ülkelere yönelik kısa vadeli sermaye hareketlerinin makroekonomik etkilerini 2005 yılıyla kıyaslayarak göstermektir. Geçiş olasılıkları matris . . .i yöntemi kullanılarak yapılan analiz sonucunda karar matrisi elde edilmiş ve Türkiye enflasyon oranı ve kur değişimi açısından diğer ülkeler karşısında dezavantajlı ancak faiz oranı açısından avantajlı bulunmuştur Daha fazlası Daha az

Türkiye elektrik enerjisi talebinin yapay sinir ağları modeli ile tahmini

Gizem Özaydın

Yüksek Lisans | 2019 | İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

ÖZETÜlkelerin muasır medeniyetler seviyesine ulaşabilmesinin temel unsuru sanayidir. Sanayinin en büyük girdilerinden biri ise enerjidir. Sanayileşme yarışında bir adım öteye gidebilmek için ulusların uzun dönemli ve geniş perspektifli politikalar üretmesi gerekmektedir. Dünyada sık sık gündeme gelen enerji krizleri de bu politikaların daha akılcı ve hassas yapılması gerektiğinin kanıtıdır.Elektrik tahmini hem sistem yönetimi hem de finansal işlemler açısından önemlidir. Kısa süreli elektrik talebi için yeterli miktarda arz olmadığında bölgesel bazlı kesintiler yaşanır. Arzın talepten fazla olduğu durumda ise santral işletmeleri lib . . .eral ekonomik koşullarda zarar edebilmektedir. Tüketicilere enerjiyi ekonomik, güvenilir ve sürekli sunabilecek şekilde tahminlemek arz ve talep dengesi sağlar. Elektrik borsasında işlem gören finansal kuruluşlar bu ekonominin içinde günlük ve gelecekteki zamanlara yönelik fiyatlarda spekülasyon yapabilmektedir. Operasyon birimlerinin karlılığı fiyatların da isabetli tahminine bağlıdır.Türkiye elektrik enerjisi talebinin incelendiği bu çalışmada, 1960-2016 yılları arasında elektrik tüketiminin belirleyici verileriyle bir model öngörüsünde bulunarak ...ABSTRACTIndustry is the main element of reaching the level of modern civilization. One of the biggest inputs of industry is energy. In order to go one step further in the industrialization race, nations must produce long-termand broad-based policies. The energy crises that are frequently discussed in the world are prof that these policiess hould be made more rational and sensitive.Electricity forecasting is important both in terms of system management and financial transactions. When there is not enough supply for short-term electricity demand, there are regional disruptions. Incases where supply is more than demand, plant enterprises may suffer in liberal economic conditions. Estimating the energy in an economical, reliable and continuous way provides consumers with a balance of supply and demand. Financial institution straded on the electricity exchange can speculate on prices for daily and future times within this economy. The profitability of the operation units depends on the accurate estimation of the prices.Turkey in the study of electricity demand in 2017 by filing a model prediction with decisive power consumption of the data between the years 1960-2016 aimed to .. Daha fazlası Daha az

Türkçe örgüt çalışmaları literatüründe yeni kurumsalcılık teorisi üzerine yapılan çalışmaların analizi

Kalkan, Yasemin

Yüksek Lisans | 2019 | İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

ÖZETYeni kurumsal teori 1970’lerin sonundan başlayarak günümüze kadar sosyalbilimler alanında önemli etkiler yaratmıştır. Yeni kurumsalcılık, temelde, eskikurumsalcılığın formel analiz anlayışının yetersiz bulunması ile davranış normları vealışkanlıklar gibi informel kuralların bireylerin eylemleri üzerindeki kalıcı etkilerineodaklanmaktadır. Yeni kurumsalcılığın en azından üç farklı türü vardır. Bunlarkültürel/sosyolojik yeni kurumsalcılık, tarihsel yeni kurumsalcılık ve rasyonel tercih yeni kurumsalcılığıdır.Bu tez örgüt çalışmalarında yeni kurumsalcı çalışmaları analiz ettiği için kültürelyeni kurumsalcılık üzerine durmaktadır. İ . . .şletme anabilim dalı çerçevesinde yürütülenörgüt çalışmalarında yeni kurumsalcılığa örgüt kurumsalcılığı da denilmektedir. Buanlamda bu tezde yeni kurumsalcılık kavramı kültürel yeni kurumsalcılık ya da örgütkurumsalcılığı anlamlarında kullanılmıştır.Örgüt çalışmalarında yeni kurumsalcılığın temel iddiası örgütlerin rasyonelstratejiler ya da kaynak kısıtları bağlamında eylemde bulunmadıklarını, aksine örgütlerin belirli bir kültürel çevre içinde meşruiyet kazanmak için eylemde bulunduklarını ileri sürer.ABSTRACTThe new institutional theory has had significant impacts in the field of socialsciences from the late 1970s to the present. Basically, the new institutionalism focuses on the insufficient formal analysis of old institutionalism and the permanent effects of informal rules such as behavior norms and habits on individuals' actions. There are at least three different types of new institutionalism. These are cultural/sociological new institutionalism, historical new institutionalism and rational choice new institutionalism.This thesis focuses on cultural new institutionalism as it analyzes new institutionalist studies in organizational studies. In the organizational studies carried out within the framework of the department of business administration, new institutionalism is also called organizational institutionalism. In this sense, the concept of new institutionalism is used in the meaning of cultural new institutionalism or organizational institutionalism in this thesis.The basic assertion of new institutionalism in organizational studies suggests thatorganizations do not act in the context of rational strategies or resource constraints, but rather act in order to gain legitimacy in a particular cultural environment Daha fazlası Daha az

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms