Filtreler
Filtreler
Bulunan: 25 Adet 0.003 sn
Tam Metin [1]
Yayın Tarihi [6]
Yayın Dili [1]
Erişime Açık

Bakım onarımda iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının önemi, bu sektörde çalışanların farkındalıklarının değerlendirilmesi

Gök, Hüseyin

İş sağlığı ve güvenliği, çalışanların iş kazalarına uğramaları veya meslek hastalıklarına tutulmalarını önlemek için, özellikle tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışanların bir güvencesi konumundadır. Türkiye’nin ölümlü iş kazaları konusunda yüksek bir orana sahip olması, İSG’nin üzerinde özenle durulması gerektiğini göstermektedir. 30 Haziran 2012 tarih ve 28339 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu işle bağlantılı olan veya işin yürütümü sırasında ortaya çıkan kaza ve yaralanmaların, çalışma ortamında bulunan risklerin önlenm ...Daha fazlası

Erişime Açık

İşletmelerde kişiler arası iletişim, iş verimliliği ve iş doyumu değerlendirme ölçeği geliştirilmesi

Kına, Barış

ÖZETÇalışma yaşamı kalitesi, bir çalışanın işyeri ile ilgili farklı konulardaki algılamasını ortaya koymaktadır. İşyeri ile ilgili bu algılamaların, çalışanın işinden memnun olma, çalıştığı işletmede uzun yıllar çalışma arzusu ve iş verimliliği üzerinde etkileri olacaktır. Bu araştırmanın amacı, işletmelerde çalışan bireylerin kişilerarasındaki iletişimlerini, iş verimliliği ve iş doyumunu ortaya koyacak değerlendirme ölçeği geliştirilerek, geçerlik ve güvenirlik çalışması yapmaktır. “İşletmelerde Kişiler Arası İletişim, İş Verimliliği ve İş Doyumu Değerlendirme Ölçeği” hazırlanmıştır. Otuz be ...Daha fazlası

Erişime Açık

İş sağlığı ve güvenliği konusunda çalışanların görüş ve düşünceleri Opinions and thoughts of employees on occupational helath and safety

Şenel, Ziya

ÖZETİĢ sağlığı ve güvenliği konusunda en riskli gruplardan bir tanesi sağlık çalışanlarıdır. Bu konu aynı zamanda sağlık hizmetlerinde kalite kavramı ile de yakından iliĢkilidir. İşyerindeki uygulamalar ve alınacak tedbirler, çalışanların memnuniyeti ve sağlık sisteminde kalitenin sürdürülebilirliği açısından önemlidir. Ülkemizde, üçüncü basamak eğitim araştırma hastanelerinde çalışanların bu konudaki görüş ve düşüncelerini araştıran yayınlar nadirdir. Çalışanlarda farkındalık oluşturarak kendi sağlıklarını nasıl koruyabileceklerini görmelerini sağlamak, bu çalışma için önemlidir.Çalışma, 2017 ...Daha fazlası

Erişime Açık

Sıcak daldırma yöntemiyle galvaniz kaplama sektöründen kaynaklanan atıkların sebep olduğu risklerin iş sağlığı ve güvenliği yönünden değerlendirilmesi Evaluation of the risks caused by wastes from the galvanized coating industry by using hot-dipping method in terms of occupational health and safety

Danyıldız, S. Oğuzhan

ÖZETSıcak daldırma yöntemiyle galvanizleme işlemi ülkemizde ve ülkemiz dışındakiyerlerde kaplama için en çok tercih edilen yöntemdir. Bu yöntemin diğer kaplama çeşitlerine göre daha fazla tercih edilmesi, kullanılan hammaddelerin ve yardımcı kimyasalların miktarındaki artışı da doğru orantılı şekilde etkilemektedir. Kimyasal madde ve atıklardan kaynaklı maruziyet etkenlerinin ve risk faktörlerinin fazla olması, sektörün iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının hayata geçirilmesinde önemlidir. Sektörden kaynaklanan atık miktarının satın alınan hammadde ve kimyasal miktarına yakın olması maruziye ...Daha fazlası

Erişime Açık

Mobilya Üretim Tesislerinde Risklerin Belirlenmesi ve Risk Analiz Çalışması Oluşturulması

Efkan Efe

Ahşap ve mobilya imalatı ülkemizde ve İzmir’de önemli bir sektör olarak yer almaktadır. Mobilya sektöründe kullanılan makineler teknolojiyle birlikte sürekli gelişmiştir. Çok çeşitli ürün yelpazesine sahip olan mobilya sektörü iş güvenliği açısından tehlikeli sınıfta yer almaktadır. Alanda kullanılan makine ve ekipmanlar, çalışanların maruz kaldığı gürültü, toz ve kimyasallar iş sağlığı ve güvenliğinin bu sektörde ne kadar önemli ve riskli olduğunun bir göstergesidir. Mobilya sektörü; iş kazalarının en çok yaşandığı işyerlerinin sıralamasında maden, inşaat, nakliyat, metal sektörlerinden sonra ...Daha fazlası

Erişime Açık

Ürün Dağıtım Depolarında Risk Analizi Uygulamaları

Murat Koska

Lojistik süreçlerinde önemli bir rolü olan ürün dağıtım depolarının temel işlevi, satışa hazır durumdaki ürünleri pazara yönlendirmede uygun stoklama ve bu stokları optimum koşullarla yönetme imkanı sağlamasıdır. Bir ürün dağıtım deposunda gerçekleştirilen faaliyetlerin bütünü, taşıma ve istifleme sistemlerinin, makinaların, rafların, teçhizatın, otomasyon ve bilgi işlem sistemlerinin iş gücüyle doğru koordinasyonu ve optimizasyonu olarak tanımlanabilir. Doğru planlanmış ve süreçleri sistematik yürütülen ürün dağıtım deposu faaliyetlerinde, ürünlerin depo içindeki lokasyonlarına belirlenmiş ro ...Daha fazlası

Erişime Açık

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ve Risk Değerlendirme Metotları

Duygu Şınık Evlice

İnsanlık tarihi boyunca insan sağlığını bozan birçok etkenler olmuştur. Bu durumun sonucunda ise yaralanmalara hatta ölümler kaçınılmaz hale gelmiştir. Toprak ve taşın işlenmesi, ateşin icadı, makinaların kullanılması, iş aletleri ve üretim araçların gelişmesiyle, iş ile sağlık arasında ilişki kurulmuştur. Milattan önce Babil Dönemi'nde, 2000'li yıllarda, tarihteki ilk bilinen yasalar olan Hammurabi Kanunları, İSG alanında esas düzenlemeleri içererek, iş yaptıranın işin olumsuz etkilerinden sorumlu tutulduğu ilk hükümleri uygulamaya koymuştur. M.Ö. 2600'lü yıllarda yaşamış olan İmhotep, antik ...Daha fazlası

Erişime Açık

Kamu Kurumuna Ait Bir Devlet Hastanesinin Risk Değerlendirmesi: İzmir İlinde Bir Uygulama

Erhan Karahan

Her yıl dünyanın dört bir yanında çeşitli sektörlerde binlerce insan, risk değerlendirmelerinin yapılmaması veya yetersiz uygulanması nedeniyle işle ilgili kazalar ve hastalıklar nedeniyle yaralanıyor veya ölüyor. Bu çalışmanın amacı, yukarıda bahsedilen sakatlık ve ölüm oranlarını azaltmak ve riskleri kabul edilebilir seviyelere indirmek için gerekli risk yönetimi önlemlerini alarak insanoğluna yakışan bir çalışma ortamı oluşturmaktır. Bir kamu hastanesinin belirli bir birimini sorumlu bir kişinin gözetiminde yöneten, tehlike ve riskleri belirleyen, alınacak önlemleri önceliklendiren ve gerek ...Daha fazlası

Erişime Açık

Boya Üretimi Yapan Fabrikalarda Toz ve VOC Parametrelerinin Maruziyet Ölçümlerinin Değerlendirilmesi

Bahar Gökaltun

Türkiye, Avrupa’nın en büyük beşinci boya üreticisi konumundadır ve giderek büyümeye devam etmektedir. Boya üretimi esnasında kullanılan kimyasallar sebebiyle uçucu organik bileşik (VOC) ve toz maruziyeti önemli bir iş sağlığı ve güvenliği (İSG) riski olarak değerlendirilmektedir. Çalışanlar bu maruziyet sebebiyle, solunum yolu problemleri, alerjiler, baş ağrıları ve hatta ciddi sağlık sorunları yaşayabilirler. Bu nedenle, iş yerlerinde VOC konsantrasyonunun periyodik olarak ölçülmesi ve kontrol altında tutulması gereklidir. Çalışma ortamındaki toz, VOC, gürültü, titreşim ve kimyasal buhar ve ...Daha fazlası

Erişime Açık

Paketleme Makineleri İmalat Sektöründe Risk Değerlendirme

Ahmet AKÇAY

Paketleme makineleri gıda, ilaç, kozmetik ve diğer sektörlerde yaygın olarak kullanılan önemli bir üretim aracıdır. Ancak bu makinelerin kullanımı, çalışanların sağlık ve güvenliğine zarar verebilecek iş güvenliği riskleri içermektedir. Bu nedenle, personellerin güvenliğini sağlamak için paketleme makinelerinin çalışma güvenliğine ilişkin bir risk analizi gereklidir. Paketleme makinelerinin çalışma güvenliği risk analizinin amacı, makinelerin kullanımlarından kaynaklanan tehlikeleri tespit etmek, bu tehlikeleri değerlendirmek ve riskleri azaltmak için gerekli önlemleri uygulamaktır. Bu analiz, ...Daha fazlası

Erişime Açık

İş sağlığı ve güvenliği uygulamalarında insan kaynakları yönetiminin rolü üzerine bir araştırma

Usta, Aslı

ÖZETGelişen teknoloji insanlığın refahını arttırmakla beraber çalışma yaşamındasağlık ve güvenlik konusunda bazı olumsuzluklara sebep olmaktadır. Dolayısıylainsanlık tarihi boyunca var olan İş Sağlığı ve Güvenliğine (İSG’ye) yönelikçalışmalar zaman içerisinde gelişmiştir. Sağlık ve güvenlik kavramlarına önemvererek çalışanlarına kaliteli bir ortam sağlayan işletmeler, bağlılığın ve verimliliğinde artmasını sağlamaktadır. Bu bağlamda İnsan kaynakları yönetimi (İKY) işealma, iş analizi, eğitim, performans yönetimi gibi fonksiyonlarının yanı sıra iş sağlığıve güvenliğine ilişkin faaliyetleri de ü ...Daha fazlası

Erişime Açık

Özel hastanelerde iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin güvenlik kültürüne etkileri The effects of occupational health and safety trainings ontosafety culture in privatehospitals

Çağlar, Zülal Zeynep

ÖZET6331 Sayılı İSGK, özellikle işyerlerinde çalışanların, sağlıklarını korumak ve iş kazalarını ve meslek hastalıklarını en alt düzeye indirmek gayesiyle çıkarılmıştır. Bilindiği üzere, yapılan işin niteliğine bağlı olarak, işyerleri üç tehlike sınıfına ayrılmıştır. Hastaneler bu sınıflamada, tehlikederecesi en yüksek olan grupta yer almaktadır.Olası tehlikelerin doğurduğu, olumsuz sonuçların rakamsal analizi yapıldığında, 2’lik bir kısmın, “Önlenemez”, 98’lik kısmın ise, “Önlenebilir” olduğu saptanmıştır. Bu bağlamda, buoranın pozitif anlamda değiştirilebilmesi amacıyla, çeşitlikoruma ve önl ...Daha fazlası

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms