Filtreler
Filtreler
Bulunan: 171 Adet 0.004 sn
Ambargo Durumu [1]
Tam Metin [1]
Yayın Tarihi [1]
Yayın Dili [2]
Erişime Açık

Yoğun Bakım Hemşirelerinin Santral Venöz Kateter İlişkili Enfeksiyonları Önlemede Kanıta Dayalı Kılavuz Bilgilerini Değerlendirme Testinin Türkçe’ye Uyarlanması

Amaç: Bu araştırma, Yoğun Bakım Hemşirelerinin Santral Venöz Kateter İlişkili Enfeksiyonları Önlemede Kanıta Dayalı Kılavuz Bilgilerini Değerlendirme Testini Türkçe’ye uyarlamak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Gereç ve Yöntem: Araştırma, bir eğitim ve araştırma hastanesinin bir yoğun bakım ünitesinde, Aralık 2015-Ocak 2016 tarihleri arasında yürütülmüştür. Klinik (yatak başı) hemşiresi olan, en az bir aydır ünitede çalışan ve araştırmaya katılmaya gönüllü olan 50 yoğun bakım hemşiresi araştırmaya alınmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde ortalama ve standart sapma, sayı ve yüzde, Kendall’s W i ...Daha fazlası

Erişime Açık

Manuel Terapi Yöntemi Olarak Manipülasyonun Tarihi Gelişiminde Fizyoterapistlerin Rolü

Manipülasyon, eski çağlara dayanan ve çeşitli hastalıkların tedavisinde kullanılan bir manuel terapi yöntemidir. Manipülasyon, kökenini omurilik bozuklukları da dahil olmak üzere çeşitli kas-iskelet sistemi rahatsızlıklarını tedavi etmek için kullanıldığı dünyanın birçok yerindeki paralel gelişmelerden almıştır. Hipokrat (460-385 BCE), eklemlerle ilgili kitaplarında, skolyoz tedavisi için gravite kullanarak spinal manipülatif teknikleri tanımlayan ilk doktor olmuştur. Galen ve Avicenna, eserlerinde Hipokrat’ın bu çalışmalarına yer vermiştir. Manipülasyon mevcut sağlık hizmetlerinde önemli bir ...Daha fazlası

Erişime Açık

Gelişmekte olan ülkelerde reel efektif döviz kurları ile dış ticaret dengesi arasındaki ilişki

Özkan, Gökmen

ÖZETGünümüz küreselleşen dünyasında finansal serbestleşmenin de etkisiyle sermaye çok kısa sürede farklı ekonomiler arasında özgürce dolaşabilmektedir. Sermayenin bu derece özgürce dolaşabilmesi döviz kurları üzerinde önemli değişikliklere yol açabilmektedir. Döviz kurları üzerindeki bu değişiklikler ise dış ticareti ciddi oranda etkilemektedir. Özelikle gelişmekte olan ülkelerde doğru döviz kuru seçimi ve seçilen döviz kurlarının istikrarlı bir şekilde sürdürülebilmesi büyük önem arz etmektedir. Gelişmekte olan birçok ülkenin diğer bir önemli sorunu da dış ticaret açıklarıdır. Bu ülkeler söz ...Daha fazlası

Erişime Açık

Müzenî ve Tahâvî muhtasarlarında 'Aile hukuku' bölümünün muhteva ve metot açısından mukayesesi

Gelincik, Aydın

ÖZETFıkıh ekollerinin teşekkül sürecinde mezhep imamlarının yanı sıra onların tedrisat halkasında bulunan gözde talebelerinin mezhep birikimine yaptıkları katkılar inkar edilemez. Özellikle onların içtihad ve istinbat metotlarını zapta geçirip kaynak eser haline getirmeleri ve akabinde kendilerinin bu eserlerden ilham alarak fıkıh literatürüne yeni eserler kazandırmaları takdire şayan bir durum olmuştur. Bu tezde İslam Hukuku alanında füru-i fıkıh ile ilgili Şafiîlerden Müzenî'ye ait Muhtasaru'l-Müzenî ile Hanefîlerden Tahâvî'ye ait Muhtasaru't-Tahâvî isimli iki eserin incelenmesi ve mukayeses ...Daha fazlası

Erişime Açık

Kalem sûresi'nin bağlaşıklık ögeleri açısından tahlili

Sarı, Fatih

ÖZETBu çalışmamız Kur'ân-ı Kerîm'in Kalem Sûresi'nde yer alan bağlaşıklık ögelerini ele almayı amaçlamaktadır. Dilbilimin bir dalı olarak metinleri bütünsel bir bakış açısıyla incelemeyi hedefleyen metindilbilim, metin olan ile metin olmayanı ayırt eden çeşitli ölçütler ileri sürmektedir. Bu ölçütlerden biri de bağlaşıklık olup çeşitli ögelerle sağlanmaktadır. Bu ögeler de gönderim, değiştirim, eksiltili yapı, bağlama edatları ve sözcüksel bağlaşıklık olmak üzere beş tanedir. Çalışmamızın amacı, Kalem Sûresi'ni metindilbilimsel bir bakış açısıyla analiz ederek sûredeki bağlaşıklık ögelerini te ...Daha fazlası

Erişime Açık

Propagandanın kamu diplomasisine dönüşümü: Nazi Almanyası'nın (1933-1945) ve federal Almanya'nın (2017-2020) Türkiye'deki faaliyetleri

Ateş, Miray

ÖZETBu çalışma, kamu diplomasisi kavramının propagandadan ne derece farklı bir olgu olduğu sorusuna yanıt aramaktadır. Bu amaçla çalışma, uzun soluklu araştırma prensibini benimseyerek, Nazi Almanya'sının 1933-1945 yılları arasında Türkiye'de gerçekleştirdiği propaganda faaliyetleriyle, Federal Almanya'nın 2017-2020 yılları arasında Türkiye'de gerçekleştirdiği kamu diplomasisi etkinliklerini karşılaştırmaktadır.ABSTRACTThis study aims to answer the question of to what extent public diplomacy could be viewed as separate from propaganda. The study conducts a longitudinal research examining the p ...Daha fazlası

Erişime Açık

A machine learning approach to biomass gasification process Biyokütle gazlaştırması sürecine makine öğrenmesi yaklaşımı

Elmaz, Furkan

Özet:Makine öğrenmesi (ML), araştırmacılara güçlü hesaplama araçları sunarak bilimin birçok alanında benzersiz veri odaklı çözümler yaratmalarının yolunu açmaktadır. Özellikle ilgili girdi ve çıktı verilerinin toplanarak ve ML algoritmalarının sayesinde altında yatan sürecin keşfedilmesi yaklaşımı, araştırmacıların kendi alanlarında geleneksel analitik ve/veya numerik yaklaşımların sahip olduğu sınırlamaların üstesinden gelmelerini sağlamıştır. Biyokütle gazlaştırmasıdır da bu süreçlerden biridir. Biyokütle gazlaştırması, biyolojik atık ve benzeri yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanma kab ...Daha fazlası

Erişime Açık

Temel dini bilgiler (İslam 1) dersi öğretim programının kavram haritası tekniği ile işlenişi

Duran, Yunus

ÖZETÜlkemizde örgün eğitimde, din eğitimi alanında okutulmakta olan zorunlu ve seçmeli dersler bulunmaktadır. Bu derslerden örgün eğitimde ilköğretim 4. Sınıftan ortaöğretim 12. Sınıfa dek zorunlu olarak okutulan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi yanında seçmeli üç din dersi bulunmaktadır. Temel Dini Bilgiler dersi bu seçmeli derslerden birisidir. Temel Dini Bilgiler dersi ve diğer seçmeli din dersleri eğitim öğretime 2012 yılında Temel Eğitim Kanununda yapılan değişiklikle girmişlerdir. Seçmeli din derslerinin eğitim öğretim sürecine dâhil edilmesi toplumun ihtiyaç ve beklentileri için gayet ...Daha fazlası

Erişime Açık

Din ve değerler eğitimi açısından İran sineması: Mejid Mejidi'nin filmleri örneği

Acar, İsmail

ÖZET21.yüzyılda teknolojinin hızlı yayılması, kitle iletişim araçlarının nitelik ve nicelik anlamında artış göstermesi, özellikle insanlık tarihinden bu yana din ve eğitim serüveninin artık teknolojiyle birlikte dini konuların ve değerlerin sunulduğu, izletildiği, dinletildiği kitle iletişim araçlarının kullanımında sinemanın değerleri nasıl aktardığı araştırmamızın merkezini oluşturmuştur. Son yıllarda din ve değerlerin sunulduğu kitle iletişim araçlarının içerisinden özellikle sinema alanını, algıyı yönetme veya yönlendirme aracı olarak kullanılması, kitlelere ulaşma adına büyük etki oluştur ...Daha fazlası

Erişime Açık

Mesnevî hikâyelerinde manevi bakım unsurları

Damar, Meryem

ÖZETBu çalışmanın amacı, Mevlânâ'nın Mesnevî'sinde yer alan hikâyelerdeki manevi bakım unsurlarını tespit etmektir. Manevi bakım alanına katkı sunmayı hedeflediğimiz çalışmamız iki ana bölümden oluşmaktadır. Birinci ana bölümde kavramsal çerçeve ele alınmıştır. Manevi bakım kavramının tanımına, amaçlarına, görevlerine yer verilmiş ve hikâye türünün tanımı, özellikleri ele alınmış ardından manevi bakımla ilgili önemli unsurlar açıklanmıştır. Mesnevî'nin özellikleri de açıklandıktan sonra Mesnevî, psikoloji bağlamında değerlendirilmiştir. İkinci ana bölümde ise Mesnevî'den seçilen hikâyeler, man ...Daha fazlası

Erişime Açık

İdarenin sağlık hizmeti sunumundan kaynaklanan mali sorumluluğu

Gülmezoğlu, Fatma

ÖZETİnsan haklarının özünü oluşturan yaşama hakkının gereği olan sağlık hakkı,en önemli temel haklardan biri olarak Anayasa ile güvence altına alınmış ve kamu hizmeti niteliğinde olan sağlık hizmetinin planlanması, yürütülmesi ve denetlenmesi görevi, devlete yüklenmiştir. Kamu hizmeti sunulması sırasında kişilerin uğradıkları zararın idarece tazmini, hukuk devleti ilkesinin gereği olup, idare hukukunun önemli ilkelerindendir. İdarenin sorumluluğu, kamu hukuku alanında, özel hukuktan ayrı kendine özgü kuralları olan bir sorumluluk türüdür.İdarenin sorumluluğunda asıl olan kusurlu, istisna olan ...Daha fazlası

Erişime Açık

Kadın girişimcilerin girişimci olma nedenleri ve girişimcilik algılarının sosyo-demografik değişkenler açısından değerlendirilimesi: İzmir ilinde bir araştırma

Özkaya, Gül

ÖZETÜlkelerin kalkınmasında ekonomik sistemi güçlendiren en önemlietkinliklerden birisi girişimciliktir. Gerçekleştirdikleri faaliyetler aracılığıylatoplum üyesi bireylerin ihtiyaçlarını belirleyip, bunu yatırıma, sonucunda datoplumsal refaha dönüştüren girişimciler, girişimcilik faaliyetleri ile istihdamyaratmakta bireylerin gelir seviyesini yükselterek refah düzeylerine ve genelolarak toplumun kalkınmışlık seviyesine katkıda bulunmaktadırlar. Bu süreçteaktif rol alan kadın girişimcilerin girişimciliğe ilişkin algılarının ve aynı zamandagirişimciliği teşvik edebilmek adına girişimci olma nede ...Daha fazlası

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms