Filtreler
Filtreler
Bulunan: 271 Adet 0.002 sn
Ambargo Durumu [1]
Tam Metin [2]
Veritabanı [1]
Yayın Tarihi [1]
Yayın Dili [3]
Erişime Açık

(أسلوبُ الاستفهام وأثرُه في تشكيل الصورة الفنية في الشعر العربي (شعر أبي تمام والبحتري نموذجًا

Eleştirmenler, şiirdeki sanatsal imgeyi incelediklerinde, genellikle, Beyan ilminin (Teşbîh, İstiâre, Kinâye ve tüm çeşitleriyle Mecâz) yöntemlerini kullanma eğilimindedirler. Bu çalışma ise şunu anlatmaktadır: Maani ilminin yöntemleri, sanatsal imgeyi şekillendirmede Beyân ilminin yöntemlerinden daha az önemli değildir. Biz, “İstifhâm üslubunu”, Maani ilminin yöntemleri için örnek olarak seçtik ve Ebu Temmam ile el-Buhteri şiirleri üzerine uygulamalı bir çalışma yaptık. Araştırmamızın şekillenişi şöyledir: - Ön söz, imgenin edebî söylemdeki etkisi (ve bu iki şairin seçilme sebebi) ...Daha fazlası

Erişime Açık

İmam Mâtürîdî’nin İzdüşümü

HATİCE MERVE ÇALIŞKAN BAŞER

Eser, editörlüğünü Prof. Dr. Sıddık KORKMAZ’ın yaptığı, alanında uzman olan dokuz yazarın tebliğ olarak sundukları yazılarının, akademik olarak düzenlenerek makale biçimine getirilmesiyle oluşmuştur. Kitaba, İslam dininin aşırılıktan uzak, orta yolu tavsiye eden “vasat ümmet” ve faydalı, adaletli olan “hayırlı ümmet” olduğu takdim edilerek başlanmaktadır. Bu amaçla özgür düşünmeyi ve akletmeyi esas alan, mezhep aşırılıklarını eleştiren, İslami ilimlerin pek çok sahasında eser vermiş olan Mâtürîdî’nin fikirleri ve ilim düşüncesi çeşitli yönleriyle ele alınmıştır. Kitabın hazırlanmasındaki esas ...Daha fazlası

Erişime Açık

İmam Ebû Mansûr MÂTURİDÎ: Nasîhatnâme (Pendnâme)

ZEYNEP KIZILYAR

Mâtürîdî ya da tam adıyla Ebû Mansûr Muhammed bin Muhammed bin Mahmûd el-Mâtürîdî es-Semerkandî, Hanefi mezhebinden olanların itikad imamı, İslam alimi. Kurucusu olduğu kabul edilen i'tikadî mezhep "Matûridilik" olarak anılır.

Erişime Açık

Denetimli serbestliği olan bağımlı hastalara uygulanan psikoeğitimin bireysel başetme ve umut-umutsuzluk düzeylerine etkisi

Ertekin Tipigil, Sevde

Özet:Amaç: Çalışma, bir üniversite hastanesinin AMATEM biriminde yatmakta olan denetimli serbestliği olan bağımlı bireylere uygulanan psikoeğitimin bireysel başetme ve umut-umutsuzluk düzeylerine etkisini incelemek amacıyla yapılmıştır. Gereç-Yöntem: Araştırma, denetimli serbestliği olan ön-test son-test kontrol gruplu deneysel desen de yapılmıştır. Araştırmada veri toplamak için üç ölçme aracı kullanılmıştır: Tanıtıcı Bilgi Formu , Beck Umut-Umutsuzluk Ölçeği, COPE (Başa Çıkma Tutumları Ölçeği). Bağımlı bireylere yedi oturumdan oluşan yarı yapılandırılmış bir psikoeğitim programı uygulanmıştı ...Daha fazlası

Erişime Açık

Tip 1 diyabet damgalama değerlendirme ölçeği’nin Türkçe geçerlilik ve güvenirliği

Mutlu, Ece

Özet:Amaç: Tip 1 Diyabet Damgalama Değerlendirme Ölçeği (Tip 1- DDDÖ)'nin Türkçe geçerlilik ve güvenirliğini yapmaktır. Yöntem: Metodolojik tipte tasarlanan çalışma, Temmuz 2018 – Mayıs 2019 tarihleri arasında bir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Endokrinoloji, Dâhiliye-1 ve Dâhiliye-2 Polikliniklerine başvuran Tip 1 diyabet tanısı olan 147 birey ile yürütülmüştür. Örneklem dışında olan Tip 1 diyabet tanısı olan 10 birey ile pilot çalışma, örnekleme dâhil olan 30 birey ile 2-4 hafta sonra tekrar test uygulaması yapılmıştır. Veriler Tanıtıcı Bilgi Formu ve Tip 1 Diyabet Damgalama Değerlendirme Ölç ...Daha fazlası

Erişime Açık

Doğum şeklinin ebeveynlik davranışı, yenidoğanı algılama ve maternal bağlanma üzerine etkisi

Çetin Avcı, Seda

ÖZETAmaç: Bu araştırmanın amacı, doğum şeklinin ebeveynlik davranışları, yenidoğanı algılama, maternal bağlanma üzerine etkisini ve etkileyen faktörleri incelemek ve karşılaştırmaktır. Yöntem: Tanımlayıcı ve karşılaştırmalı türdeki bu araştırma, Aralık 2017- Mayıs 2019 tarihleri arasında bir Eğitim ve Araştırma Hastanesinin kadın doğum kliniklerinde örneklem kriterlerine uyan 77 anne ile yapılmıştır. Veriler Birey Tanıtım Formu, Doğum Sonrası Ebeveynlik Davranışı Ölçeği (DSEDÖ), Yenidoğanı Algılama Ölçeği (YAÖ) ve Maternal Bağlanma Ölçeği (MBÖ) kullanılarak üç izlemde toplanmıştır. İlk izlem, ...Daha fazlası

Erişime Açık

Çocuk yoğun bakım hemşirelerinin ağrı yönetimine ilişkin bilgi ve deneyimlerinin belirlenmesi

Türkmen, Burçin

ÖZETGiriş-Amaç: Araştırma çocuk yoğun bakım hemşirelerinin ağrı yönetimine ilişkin bilgi ve deneyimlerinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır.Materyal-Metod: Araştırma, Ekim 2018-Şubat 2019 tarihleri arasında T.C Sağlık Bakanlığı Medeniyet Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Servisinde yürütülmüştür. Araştırmaya 25 hemşire katılmıştır. Araştırma, tanımlayıcı ve karma desen modelinde bir çalışmadır. Araştırmada sosyodemografik form, PNKAS ölçeği ve araştırmacının oluşturduğu nitel sorular ile veri toplanmıştır. Nitel görüşme formu to ...Daha fazlası

Erişime Açık

Seviyeleme aşamasında yapılan mikro-osteoperforasyon uygulamasının etkinliğinin değerlendirilmesi

Şahin, Mücahid Faik

Özet:Giriş-Amaç: Ortodontik tedavi uzun süren ve hasta iş birliği gerektiren bir tedavidir. Uzun süren tedavilerde çürük, periodontal problem, kök rezorpsiyonu gelişme riski artmakta ve hasta iş birliğinde sorunlar baş göstermektedir. Bugüne kadar tedavi sürecini kısaltabilecek birçok teknik geliştirilmiştir. Bu çalışmada, seviyeleme aşamasında uygulanan mikro-osteoperforasyon (MOP) yönteminin etkinliğinin değerlendirilmesi amaçlanmaktadır.Summary:Introduction-Aim: Orthodontic treatment is a long treatment that requires patient cooperation. The risk of caries occurance, periodontal problems, r ...Daha fazlası

Erişime Açık

Investigation of wearable motion capture system towards biomechanical modelling Biyomekanik modellemeye yönelik giyilebilir hareket yakalama sisteminin araştırılması

Köse, Hakkı

Özet:Hareket Yakalama (MOCAP), biyomedikal mühendisliği alanında implant, ergonomi ve fizyoterapi tasarımında biyomekanik modeller oluştururken önemli bir adımdır. MOCAP sistemleri çıktı olarak kinematik veri sağlar. Biyomekanik modeller bu çıktıyı insan vücudunun eklemlerindeki hareket aralığını (ROM) ölçerek kinetik çıktı üretmek için bir girdi olarak kullanır. Biyo-aslına uygun modelleme için doğru günlük yaşam verileri gereklidir. Burada veriyi biyomekanik bir modelleme yazılımına beslemek için Smartsuit Pro'ya (Rokoko, Kopenhag, Danimarka) işaretleyici olmayan giyilebilir yeni bir MOCAP s ...Daha fazlası

Erişime Açık

Sevişler baraj gölü (Manisa-Soma)'nün limnoekolojisi ve trofik durumu üzerine araştırmalar

Demir, Ali

Özet:Bu çalışmada, Sevişler Baraj Gölü'nün limnolojik özelliklerinin (su parametreleri ve fitoplankton kompozisyonu) ve trofik durumunun araştırılması amaçlanmıştır. Bu amaçla, Ağustos 2015 ve Nisan 2016 arasında, gölde belirlenen 3 istasyondan mevsimlik periyotlarla su örnekleri alınmıştır. Baraj Gölü'nde belirlemiş olduğumuz 3 istasyondan, örnekleme periyodu süresince 15'i Chlorophyta, 5'ü Bacillariophyta, 4'ü Miozoa, 3'ü Cyanobacteria, 2'si Charophyta, 1'i Cryptophyta, 1'i Euglenozoa ve 1'i Cryptophyta bölümlerine ait olmak üzere, toplam 31 takson tespit edilmiştir. Sevişler Baraj Gölü'nde ...Daha fazlası

Erişime Açık

Aerodynamic design of a novel low pressure compression system for variable-speed micro turbofan Değişken hızlı micro turbofan için yenilikçi düşük basınçlı kompresör sisteminin aerodinamik tasarımı

İlhan, Menal

Özet:İnsansız Hava Araçları (İHA) genellikle pervane tahrikli ve düşük hızlı uygulamalara yöneliktir. Mikro turbojet motorları ise çok daha yüksek yakıt tüketimine bağlı olarak daha kısa menzillere sahiptir. Fiyat ve karmaşıklık sorunları nedeniyle, turbofanlar yerine turbojetlerin kullanımı kısıtlanmaktadır. Bununla başa çıkabilmek için, temel bir mikro turbojet, ek (booster) kompresörü ve düşük basınçlı türbin bileşenleri olmadan tek milli turbofana dönüştürülebilir. Bu normalde eşleştirme sorunlarına neden olur çünkü fan hızını bağımsız olarak ayarlamak için iki mil gerekir. Daha basit bir ...Daha fazlası

Erişime Açık

Demirköprü Baraj Gölü'ndeki gümüşi havuz balığı [Carassius gibelio (Bloch, 1782)]'nın biyolojik özellikleri üzerine bir araştırma

Ölçek, Zeki Serkan

Özet:Demirköprü Baraj Gölü'nde (Manisa) yürütülen bu çalışmada aylık örneklemeler, Temmuz 2015 – Haziran 2016 tarihleri arasında uzatma ağları, pinterler ve ığrıp ağı ile gölün farklı alanlarında ticari balıkçılar eşliğinde gerçekleştirilmiştir. Gümüşi havuz balığı, Carassius gibelio (Bloch, 1782) örneklerinde cinsiyet, toplam boy, ağırlık, gonad ağırlığı belirlenerek eşey oranı, gonadosomatik indeks (GSI), kondisyon faktörü, boy frekansı ve boy – ağırlık ilişkisi parametreleri hesaplanmıştır.Summary:In this study conducted in Demirköprü Dam Lake (Manisa), monthly sampling was carried out betw ...Daha fazlası

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms