Filtreler
Filtreler
Bulunan: 56 Adet 0.002 sn
Ambargo Durumu [1]
Tam Metin [1]
Veritabanı [1]
Yayın Tarihi [1]
Dergi Sayısı [2]
Yayın Dili [2]
Erişime Açık

A design of ethylene Removal non-woven textile by using natural zeolite and potassium permanganate = Doğal zeolitler ve potasyum permanganat kullanılarak etilen tutucu dokusuz yüzey tekstil ürününün tasarlanması

Duru, Ayşenur

A DESIGN OF ETHYLENE REMOVAL NON-WOVEN TEXTILE BY USING NATURAL ZEOLITE AND POTASSIUM PERMANGANATE ABSTRACT Ethylene has a significant role in plants development and maturing and isproduced as gas hormone by plants themselves. In 1 μL L-1 concentrations, it has beneficial effects for fresh vegetables and fruits (FFV) but when this gas is accumulated around the FFV it causes aging and deterioration. During the storage, transport and marketing it affects the quality and freshness of FFV. There are technologic solutions for eliminating the ethylene gas accumulating in storage atmosphere probl ...Daha fazlası

Erişime Açık

Environmentally-friendly, high strength lignin filled polypropylene composites = Çevreye duyarlı, yüksek mukavemetli polipropilen lignin kompozitleri

Uysalman, Tuğçe

ÇEVREYE DUYARLI, YÜKSEK MUKAVEMETLİ LİGNİN POLİPROPİLEN KOMPOZİTLERİ ÖZET Gelişmekte olan bir alan olarak doğal elyaf katkılı kompozit malzemeler, literatürde yaygın olarak çalışılmaktadır. Lignin hem doğal bir dolgu malzemesi hem de biyoetanol ve kâğıt endüstrilerinin atığıdır. Lignin, katma değerli ürünler yaratmak için son yirmi yıldır çalışılmakta olan bir takviye malzemesidir. Bu çalışmada, doğal elyaf olarak Soda lignin kullanılmıştır. Soda lignin yapısal olarak sülfür içermeyen ve diğer lignin tiplerine kıyasla ligninin doğal yapısına en yakın olanıdır. Lignin dolgulu/takviyeli komp ...Daha fazlası

Erişime Açık

Turizm işletmelerinde organik gıda kullanımı algı ve tutumlarının araştırılması : Gaziantep ili örneği

Barış, Zafer

Tüm canlıların sağlıklı yaşayabilmeleri ve yaşamlarını devam ettirebilmeleri doğru beslenme ile mümkün olabilmektedir. Doğru beslenme için de doğru gıdaların kullanılması gerekmektedir. Post modern dönemde yaşam şeklinin ve tüketim eğilimlerinin değişmesi bazı problemleri de beraberinde getirmiştir. Yaşam şeklinin değişimi ile birlikte sağlık sorunları artmış, tüketicilerin güvenebilecekleri gıda sayısında azalma meydana gelmiş, gıdaların besin değeri giderek azalmıştır. Bilinçlenmeye başlayan tüketiciler organik gıdalara yönelmeye başlamış, organik gıdalara olan talep artmaya başlamıştır. Yaş ...Daha fazlası

Erişime Açık

Karadeniz Mullidae populasyonlarının taksonomik durumunun belirlenmesi

Akdemir, Tolga

ÖZET Hem morfolojik hem de genetik taksonomik çalışmalar göstermektedir ki Karadeniz Mullus populasyonu hala tür seviyesindeki belirsizliğini korumaktadır. Bu nedenle günümüze kadar Karadeniz’de yapılan ihtiyofauna çalışmalarında iki türün (M. barbatus, M. surmuletus) ve bir de alt türün (M. barbatus ponticus) varlığından söz edilmektedir. Ayrıca Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın ticari ve amatör su ürünleri avcılığını düzenleyen tebliğde ve bilimsel literatürde bu balıkların Türkçe isimlerinin kullanımıyla da ilgili yanlışlık olduğu görülmektedir. Bu karışıklıklar ise balıkçılık eko ...Daha fazlası

Erişime Açık

İyonize olmamış amonyak azotunun (NH3-N) Yunus Çiklit (Cyrtocara moorii) balıkları üzerine akut toksik etkileri

Ceylan, Onur

İYONİZE OLMAMIŞ AMONYAK AZOTUNUN (NH3-N) YUNUS ÇİKLİT (Cyrtocara moorii) BALIKLARI ÜZERİNE AKUT TOKSİK ETKİLERİ ÖZET Akvaryum balığı yetiştiriciliği günden güne artış göstermekle birlikte, üretilen tür sayısında da çok ciddi artış görülmektedir. Çiklit balığı türlerinden biri olan yunus çiklit balığı ülkemizde son zamanlarda üretimi yaygınlaşan bir tür olup, günümüzde akvaryumlar için en fazla popüler olan türler arasında ilk sıralarda yer almaktadır. Akvaryum sistemleri genellikle statik olarak çalışan sistemler olduğundan, su parametreleri ile ilgili sorunlar çok sık yaşanmakta ancak ...Daha fazlası

Erişime Açık

Investigation of tunable wetting properties of modified natural mineral powders = Modifiye edilmiş doğal mineral tozların ayarlanabilir ıslanma özelliklerinin incelenmesi

Alptekin, Hande

MODİFİYE EDİLMİŞ DOĞAL MİNERAL TOZLARIN AYARLANABİLİR ISLANMA ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ ÖZET Bu tezde doğal mineral tozlarından (diatomit ve talk) su tutmayan yüzeylerin hazırlanması için uygulanabilir yöntemler sunulmuştur. Yüzey aşılaması için farklı silan çeşitleri kullanılmış ve en iyi sonuç mono klorosilan ile alınmıştır. Yüzey modifikasyonu yapılmış diatomitlerin su hassasiyet analizleri, parçacık yüzeyi üzerindeki ayarlanabilir ıslanma özelliklerinin incelenmesi için önemli bir çalışmadır. Mineral toz üzerine yapılan aşılanma sonrasında yüzeydeki kovalent bağlanma X-ışını fotoelekt ...Daha fazlası

Erişime Açık

İşgören bulma ve seçiminde cinsiyet ayrımcılığının etkisi : İzmir’deki A grubu seyahat acentalarına yönelik bir araştırma

Çelik, Ahmet

Bu araştırma, turizm sektörünün yapı taşlarından bir tanesi olan seyahat acentalarının işgören bulma ve seçiminde, gerek işgörenlerin işe alınmasında gerekse işverenlerin işe alımlarında cinsiyetin etkisinin olup olmadığının algılanması amacıyla hazırlanmıştır. İşgören bulmada kullanılan yazılı, görsel ve internet kaynaklarındaki formlarda ve ilanlarda özellikle cinsiyet, yaş, eğitim düzeyi vb. gibi demografik bilgilerle kısıtlanma yapılması, bu araştırmanın hazırlanmasında önemli bir etkiye sebep olmuştur. Araştırmanın evrenini, İzmir ilinde bulunan A grubu seyahat acentaları oluşturmaktadır. ...Daha fazlası

Erişime Açık

Turizm operasyonlarının graf teorisi ile optimizasyonu : seyahat endüstrisi için bir inceleme

Ülkü, Meltem

Turistler görülmeye değer manzarası birden fazla olan turistik bölgeleri ziyaret ettiklerinde örneğin bir milli park ya da tarihi değere sahip (han, bedesten, mezar vb.) olduğu bölgelerde, seyahat uzantısı genellikle gerçek tur süreçlerine göre en etkili yol ağları olmalıdır. Turistik bölgede gidilmesi planlanan seyahat uzantısı; görülmeye değer yerlerin bir diğerine göre stratejik konumu ve aralarındaki yol ağları göz önünde bulundurularak yol planlaması algoritması ile olarak oluşturulur. Ancak görülmeye değer manzaralara sahip olan bir bölge içerisinde çoklu giriş çıkışlara sahip olan belir ...Daha fazlası

Erişime Açık

OHSAS 18001 iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi kapsamında otel mutfaklarının ergonomik açıdan incelenmesi: bir uygulama

Çakır, Hacı Ahmet

ÖZET Yüksek Lisans Tezi OHSAS 18001 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ KAPSAMINDA OTEL MUTFAKLARININ ERGONOMİK AÇIDAN İNCELENMESİ: BİR UYGULAMA Hacı Ahmet ÇAKIR İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı Makinelerin insan ile birleştiği üretim alanlarında iş kazalarının artmasıyla iş sağlığı ve güvenliği olgusunu dikkate almak kaçınılmaz olmuştur. Bu tür iş kazalarını ortadan kaldırmak ya da en aza indirmek için dünya genelinde kabul görmüş bir takım standartlara uyum sağlamak gerekli hale gelmekle kalmayıp devlet tarafında ...Daha fazlası

Erişime Açık

Toplu pazarlık süreçlerinde stres yönetimi kapsamında yaklaşımların incelenmesi

Özbey, Dilek Akar

Bu tezin temel amacı, İzmir ilinde yer alan sendikalar çerçevesinde toplu pazarlık süreçlerinde stres yönetimi kapsamında sendika üyelerinin algılarının belirlenmesidir. Çalışmanın temel çıkış noktası, yoğun faaliyetler çerçevesinde gerçekleşen toplu pazarlık süreçlerinin tarafların beklenti ve çıkarları kapsamında yoğun stres süreçlerini içerdiğinin bunun yanı sıra stresi düşürücü yaklaşımların yönetim mantığı içinde tarafların bakış açıları ile ortaya konulmasıdır. Çalışmanın kuramsal çerçevesinde; ilk olarak endüstri ilişkileri, sendikalar ve toplu pazarlık süreçleri; ikinci olarak stres ko ...Daha fazlası

Erişime Açık

İzmir ilinin medikal turizm potansiyelinin tespiti

Köstepen, Ali

Sağlık hareketlilikleri dünyanın bilinen en eski hareketliliklerinden bir tanesidir. İnsanlar özellikle savaş sonrası, yaralarını tedavi etmek, zindelik kazanmak ve sonraki savaşlara ve göçlere hazırlıklı olabilmek için, sıcak sulara doğru hareket ederlerdi. Orta çağ dönemlerinde ise, sağlık hareketliliği gayet pahalı ve zaman gerektiren bir hal haline geldiği için, gelir düzeyi yüksek olan insanlar tarafından yapılmaya başlanmıştır. Sanayi devrimi ile birlikte, insanların gelir düzeylerini arttırmasıyla birlikte sağlık hareketliliğinin daha da çoğaldığı söylenebilir. 18. Yüzyıl ile birlikte m ...Daha fazlası

Erişime Açık

Turistlerin rekreasyon faaliyetlerine katılımlarını etkileyen unsurlar ; Antalya ve İzmir Örneği

Sarıbaş, Özgür

Gelişen modern teknoloji, artan tatil zamanı, esnek çalışma programları ve erken emeklilik gibi olanaklar, insanları daha çok rekreasyonel faaliyetlere yöneltmektedir. Rekreasyon faaliyetlerinin bireysel ve toplumsal açıdan pek çok olumlu etkileri bulunmaktadır. Günümüz insanı düşen yaşam kalitesi nedeni ile rekreasyon faaliyetlerine ihtiyaç duymaktadır. Rekreasyon boş zamanda meydana gelir, turizm endüstrisinin de hedefi boş zamanların turistik amaçlı planlanmasıdır. Bu nedenle boş zaman, rekreasyon ve turizm kavramları birbirleriyle ilişki içindedir. Turizm sektörü hedef olarak belirlediği k ...Daha fazlası

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms