Filtreler
Kurumsal yönetim derecelendirme notunun hisse senedi performansına etkisi : BİST -100’de bulunan yüksek kurumsal yönetim derecesine sahip şirketler üzerine bir uygulama

Taylan Özgür Arslan

Yüksek Lisans | 2018 | İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

ÖZETBu tez çalışması, özellikle son çeyrek yüzyılda iktisadi süreçlerin gündemineoturmuş kavramlardan biri haline gelen kurumsal yönetim ilkelerinin ortaya çıkışını,gelişimini, özelliklerini ve derecelendirme süreçlerini kapsayıcı şekilde incelemektedir.Çalışmanın temel amacı, kurumsal yönetim derecelendirme notuna sahip olmanın hissesenedi fiyat performanslarına etkisini ekonometrik yöntemler kullanarak ortayakoymaktır. Çalışmada, istikrarlı bir şekilde yüksek kurumsal yönetim dereceleri almışfirmaların hisse performansları ile Borsa İstanbul-100 endeksinde bu şartları sağlamayan şirketlerin hisse senedi fiyatı performansları karşı . . .laştırılmıştır.ABSTRACTThis thesis examines the emergence, characteristics, development and ratingprocesses of corporate governance principles that have become one of the hottest issues for almost all economic processes in the last quarter of the century. The main purpose of the study is to empirically answer the question of whether companies having higher corporate governance score and keeping this score for the period of the study perform better than companies not satisfying this conditio Daha fazlası Daha az

Design and development of the composite hydrogen storage tanks by using stochastic optimization methods Yüksek basınçlı kompozit hidrojen depolama tanklarının stokastik optimizasyon yöntemleri kullanılarak tasarlanması ve geliştirilmesi

Ozan Ayakdaş

Yüksek Lisans | 2018 | Graduate School of Natural and Applied Sciences

ABSTRACTIn this thesis, there are five main objectives: (i) To calculate stress and strain components based on CLPT for only composite (Type IV and Type V) and aluminum-composite (Type III) pressure vessels (ii) To determine the burst pressure based on Classical Laminated Plate Theory and first ply failure theories for the cylindrical part of the Type III and Type V composite pressure vessels (iii) to compare the analytically calculated burst pressure values with the experimental and Finite Element Methods results in the literature (iv) to propose optimum stacking sequences designs for Type III and Type V tanks having 70 MPa working . . . pressure with 2, 2.25 and 2.5 safety factors against burst by using interactive, non-interactive and partial interactive first ply failure theories as for the objective functions and constraint, simultaneously (v) to compare the computational performance of the optimization algorithms Differential Evolution (DE), Simulated Annealing (SA) and Nelder Mead (NM) for composite pressure vessel design problems. In the thesis, the Type III hydrogen storage tanks are assumed as consist of an inner metallic liner and laminated Carbon/Epoxy or Graphite/Epoxy composite layers. Type V tanks are also considered as including only composite layers. In order to predict the failure indexes and burst pressure of the tank, Hashin-Rotem, Maximum Stress and Tsai-Wu first ply failure criteria have been employed. The optimization algorithms DE, SA and NM have given the applicable results for composite hydrogen storage tanks designs problems. Due to be symetric balanced and integer features of the composites, manufacturable stacking sequences design have been achieved.ÖZETBu tezde beş ana amaç vardır: (i) Sadece kompozit (Tip IV ve Tip V) ve alüminyum-kompozit (Tip III) basınçlı kaplar için Klasik Laminasyon Teorisini kullanarak gerilme ve şekil değişim bileşenlerini hesaplamak (ii) Tip III ve Tip V kompozit basınçlı kapların patlama basıncını Klasik Laminasyon Teorisi ve birinci tabaka kırılma teorilerini kullanarak hesaplamak (iii) kompozit tankların silindirik kısımları için birinci tabaka kırılma teorilerine dayalı olarak hesaplanan patlama basıncı değerlerinin, literatürden alınan deneysel ve sonlu elemanlar yöntemleri sonuçları ile karşılaştırılmak (iv) interaktif, interaktif olmayan ve kısmi interaktif birinci tabaka kırılma teorilerini, amaç fonksiyonunda ve kısıtlarda eş zamanlı olarak kullanarak, patlamaya karşı 2, 2.25 ve 2.5 güvenlik faktörleri ile 70 MPa çalışma basıncına sahip Tip III ve Tip V tankları için optimum istifleme dizileri tasarımlarını önermek (v) Kompozit basınçlı kap tasarım problemleri için Diferansiyel Evrim (DE), Simüle Tavlama (SA) ve Nelder Mead (NM) optimizasyon algoritmalarının hesaplama performansını karşılaştırmak. Bu tezde, Tip III hidrojen depolama tanklarının, bir iç metalik astar ve lamine Karbon / Epoksi veya Grafit / Epoksi kompozit tabakalardan oluştuğu varsayılmaktadır. Tip V tankların sadece kompozit tabakaları içerdiği düşünülmektedir. Hidrojen depolama tanklarının patlama basıncını tahmin etmek için Hashin-Rotem, Maksimum Stres ve Tsai-Wu birinci tabaka kırılma kriterleri kullanılmıştır. DE, SA ve NM optimizasyon algoritmaları, kompozit hidrojen depolama tankları problemleri için uygulanabilir sonuçlar vermiştir. Kompozitlerin simetrik ve tamsayı özellikleri nedeniyle, imal edilebilir tabaka sarım açıları tasarımı gerçekleştirilmiştir Daha fazlası Daha az

Dünyada ve Türkiye’de açık inovasyon kavramının bibliyometrik, içerik ve doküman analiz yöntemleriyle incelenmesi

Hasan Perçin

Yüksek Lisans | 2019 | İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

ÖZETİnovasyon günümüz ekonomilerinde işletmelerin var olabilmelerinin temelkoşulu haline gelmiştir. Ancak işletmelerin bu inovasyonu, sadece işletme içindeyapılan ARGE çalışmaları ile ortaya çıkarmaları ve uygulamaları artık tek başınayeterli olamamaktadır. İşletmelerin bu ihtiyacından ortaya çıkan açık inovasyonkavramı ilk olarak, işletme odaklı olarak ortaya çıkmıştır. Açık inovasyon, işletmelerinyeni ürün veya hizmet üretimi için işletme içi geliştirilen fikirler kadar işletmedışındaki fikirlerinde değerli olduğunu ve kullanılabileceğini belirten bir kavramdır.Sonrasında kullanıcı inovasyonu, işbirliği, birlikte yaratma ve kitle . . .kaynak gibikavramların da eklenmesi ile işletmelerin yanı sıra tüketici ve bireylerin de önemkazandığı bir alan haline gelmiştir. Açık inovasyon sayesinde, inovasyon işletmelerdebelli bir azınlığın hakim olduğu bir sanat olmaktan, birçok kişi tarafından ulaşılabilenve uygulanabilen bir disiplin haline gelmiştir.Bu tez çalışmasında, açık inovasyon kavramının Dünya’daki ve Türkiye’dekimevcut durumunun incelenmesi ve belirlenmesi üzerinde durulmuştur.ABSTRACTIn today's economies, innovation has become an essential condition forbusinesses to exist. However, the innovation of these enterprises by R&D studieswithin the company is no longer sufficient. The concept of open innovation, whichemerged from this need of the enterprises, first emerged as business oriented. Openinnovation is a concept that businesses can be valued and used in ideas from outsidethe business as well as ideas developed from inside for the production of new products or services. Then, with the addition of concepts such as innovation, collaboration, cocreation, and crowdsourcing, it has become an area where businesses and individuals gain importance as well as enterprises. With open innovation, innovation has become a discipline that can be achieved and implemented by many, instead of dominated by a minority in businesses.In this study, was tried examining and determining the current state of theconcept of open innovation in the World and Turkey Daha fazlası Daha az

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yükümlülüklerimiz ve çerez politikamız hakkında bilgi sahibi olmak için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

creativecommons
Bu site altında yer alan tüm kaynaklar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Platforms